OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU

obowiązują: od 01.02.2019 roku do dnia wprowadzenia zmian


1. Definicje

1.1.    Następującym pojęciom, użytym w treści niniejszego dokumentu, nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
1.1.1.   Warunki – niniejszą wersję Ogólnych Warunki Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu.
1.1.2.  Umowa – umowa o świadczenie Usługi której integralną część stanowią Warunki, zawarta pomiędzy Przewoźnikiem oraz Pasażerem, działającymi bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych agentów lub za pośrednictwem innych należycie umocowanych przedstawicieli działających w imieniu lub na rzecz odpowiedniej strony Umowy.
1.1.3.   Bilet – dokument imienny, będący dowodem zawarcia Umowy z indywidualnie oznaczonym Pasażerem.
1.1.4.  Przewoźnik – stosownie do okoliczności: UNITY LINE LIMITED albo EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED, albo ich następcy prawni, chociażby nie byli właścicielami lub armatorami Statku.
1.1.5.     Pasażer – osoba korzystająca z Usługi na podstawie Umowy.
1.1.6.   Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności – Pasażer będący osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010.
1.1.7.   Bagaż – każda rzecz nie będąca Ładunkiem (w tym również Pojazd), znajdująca się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą.
1.1.8.     Bagaż Kabinowy – Bagaż, który znajduje się w kabinie zajmowanej przez Pasażera lub który w inny sposób znajduje się posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą.
1.1.9.     Niezbędny Sprzęt Medyczny – sprzęt medyczny oraz sprzęt umożliwiający poruszanie się, niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności.
1.1.10.  Pies Asystujący – odpowiednio wyszkolony, specjalnie oznaczony i zaszczepiony weterynaryjnie, pies niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, którego wyszkolenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem zaś aktualne szczepienia odpowiednim zaświadczeniem.
1.1.11.    Ładunek – wszelkie rzeczy nad którymi Pasażer nie sprawuje władzy lub pieczy oraz rzeczy złożone w ładowni Statku oraz rzeczy o przeznaczeniu handlowym, transportowym, przemysłowym lub budowlanym, w tym przewożone wewnątrz Pojazdu lub umieszczone na Pojeździe, oraz autokary (autobusy) i podobne pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie grupowych przewozów osób. Za Ładunek będzie uważany także Pojazd, o ile w dacie Przewozu zachodzi co najmniej jedno z poniższych zdarzeń: (i) towary lub inne rzeczy przewożone Pojeździe nie mogą zostać na czas Przewozu trwale i w sposób bezpieczny oddzielone od Pojazdu lub (ii) Pojazd nie jest dopuszczony do ruchu albo nie posiada wszystkich dokumentów wymaganych do poruszania się po drogach państwa w którym zaczyna się lub kończy Przewóz lub (iii) Pojazd jest uszkodzony lub niekompletny lub niesprawny w sposób uniemożliwiający poruszanie się Pojazdu z wykorzystaniem własnego napędu lub (iv) Pojazd nie ma kierowcy albo kierowca Pojazdu nie posiada ważnego Biletu na ten sam Przewóz co Pojazd.
1.1.12.    Kosztowności – wszelkie wartościowe rzeczy lub dokumenty, w tym między innymi: środki lub instrumenty płatnicze, karty kredytowe, metale szlachetne, sztabki z metali szlachetnych, monety, numizmaty, kamienie półszlachetne lub szlachetne, biżuteria lub inne wyroby zawierające metale szlachetne lub kamienie półszlachetne lub szlachetne, antyki, obrazy, dzieła sztuki, papiery wartościowe lub inne rzeczy mające istotną wartość dla Pasażera.
1.1.13.   Pojazd – sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu osobowy pojazd mechaniczny o wysokości nieprzekraczającej 3,60 metrów, długości nieprzekraczającej 10 metrów i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespół takich pojazdów mechanicznych, którego łączna długości nie przekracza 12 metrów. Wysokość pojazdu (zespołu pojazdów) liczy się łącznie z relingami lub innymi urządzeniami lub konstrukcjami zamontowanymi na pojeździe (zespole pojazdów), bagażnikami i innymi przedmiotami znajdującymi się na pojeździe (zespole pojazdów).
1.1.14.    Przewóz – Usługa świadczona przez Przewoźnika na podstawie Umowy.
1.1.15.   Usługa – usługa przewozu osób i ich bagażu morzem, świadczona przez Przewoźnika przy użyciu Statków na podstawie Umowy.
1.1.16.    Opłata – w zależności od kontekstu, cena za Przewóz albo cena za Usługę.
1.1.17.   Rozkład Rejsów – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Usług na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika przy wykorzystaniu Statków.
1.1.18.    Cennik – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie Opłat i innych opłat związanych z Usługami świadczonymi w poszczególnych portach na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika przy wykorzystaniu Statków.
1.1.19.   Jednostki Rozliczeniowe – Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
1.1.20.   Statek – każdy statek wykorzystywany obecnie lub w przyszłości, przez Przewoźnika w celu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej dysponowania Statkiem przez Przewoźnika.
1.1.21.    Siła Wyższa – wszelkie zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą Przewoźnika, niemożliwe do zapobieżenia lub którego skutków nie można było uniknąć nawet gdyby podjęto rozsądne działania w celu zapobieżenia takim skutkom, a także wszelkie: zakłócenia porządku publicznego ograniczające lub uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy przez Przewoźnika, w tym: wojna, rozruchy, blokady, strajki oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według uznania Przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub Statków lub awarie Statków inne niż powstałe na skutek zderzenia lub napłynięcia.
1.1.22.  Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.
1.1.23.  Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
1.1.24.    Konwencja Ateńska – Konwencja Ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. z późniejszymi zmianami.
1.1.25.    Opłaty Porządkowe – wszelkie nałożone przez Przewoźnika na Pasażera opłaty, o których mowa w pkt.12.15-12.17 Warunków.
1.1.26.     RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.2. Postanowienia ogólne

2.1.    O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w treści Umowy, Warunki stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Przewoźnika w okresie obowiązywania Warunków.
2.2.    Warunki określają w szczególności:
2.2.1.    prawa i obowiązki stron Umowy, której dowodem zawarcia jest Bilet;
2.2.2.    treść innych stosunków prawnych pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem, związanych z Przewozem;
2.2.3.    prawa i obowiązki osób korzystających z Usługi bez ważnego Biletu.
2.3.    Do zawarcia i wykonywania Umowy i Warunków zastosowanie znajduje prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz konwencje i inne przepisy międzynarodowe mające z mocy prawa zastosowanie do Umowy, Przewozu lub Usługi, w szczególności: Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009, Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 oraz Konwencja Ateńska.
2.4.    Streszczenia przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 stanowią załączniki do Warunków.
2.5.    Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz postanowień Konwencji Ateńskiej lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o ile powództwo jest wnoszone przed sąd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, Warunków, Przewozu lub Usługi będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie (Polska).
2.6.    Warunki sporządzono w języku polskim. Wszelkie inne wersje językowe Warunków stanowią jedynie tłumaczenie Warunków, zatem w wypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi Warunków, ma pierwszeństwo i rozstrzyga polska wersja językowa.
2.7.    Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub Warunków okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym prawem lub niemożliwe do zastosowania ze względu na to prawo, w miejsce takiego postanowienia wejdzie odpowiedni przepis obowiązującego prawa, który – z uwzględnieniem interpretacji całości Umowy i Warunków oraz ich natury oraz rodzaju stosunków regulowanych przez Umowę i Warunki – w sposób najbardziej zbliżony do wyłączonego postanowienia będzie regulować kwestię, którą w Umowie lub Warunkach regulowało wyłączone postanowienie.
2.8.    Jeżeli przy wykonywaniu Umowy którejkolwiek z pojęć zdefiniowanych w pkt 1.1. należałoby używać w liczbie pojedynczej lub mnogiej, to użyte w treści Warunków odpowiednie pojęcie w innej liczbie należy rozumieć tak, jak użyte – odpowiednio – w liczbie pojedynczej lub mnogiej, niezależnie od sposobu użycia tego pojęcia w treści Warunków.3. Umowa i Przewóz

3.1.    Poprzez Umowę Przewoźnik zobowiązuje się wykonać Usługę, na zasadach określonych w Bilecie i Warunkach lub innych regulacjach wydawanych przez Przewoźnika mających zastosowanie do Usługi.
3.2.    Osoba dokonująca rezerwacji lub nabycia Biletu obowiązana jest poinformować Przewoźnika czy wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności oraz poinformować o: szczególnych potrzebach Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług, potrzebie używania przez Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności na pokładzie Statku Niezbędnego Sprzętu Medycznego oraz o jego rodzaju i rozmiarach lub o zamiarze posługiwania się podczas Przewozu Psem Asystującym.
3.3.    Informacje, o których mowa w pkt. 3.2., należy przekazać Przewoźnikowi nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia oczekiwanej pomocy na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności. Niezachowanie przedmiotowego terminu może uniemożliwić uzyskanie oczekiwanej pomocy ze strony Przewoźnika, mimo że Przewoźnik podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione starania w celu zapewnienia udzielenia pomocy.
3.4.    W wypadku jeśli wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja Biletów, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności, dokonujący rezerwacji obowiązany jest udzielić zgodnych z prawdą i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności, zadawane przez przyjmującego rezerwację, w szczególności co do rodzaju niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej oraz oczekiwanej od Przewoźnika pomocy.    
3.5.    Przewoźnik jest uprawniony do wykonania Przewozu, wskazanego w Rozkładzie Rejsów, innym Statkiem, niż przypisany do Przewozu w Rozkładzie Rejsów lub wskazany w treści Biletu.
3.6.   Wysokość Opłat określa Cennik, przy czym do Przewozu stosuje się każdorazowo Cennik w wersji aktualnej w dniu rezerwacji albo nabycia Biletu. Poza Opłatami wynikającymi z Cennika Przewoźnik jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych opłat, ekwiwalentnych do ponoszonych przez Przewoźnika kosztów eksploatacyjnych i manipulacyjnych.
3.7.     Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany Cennika lub Rozkładu Rejsów bez wcześniejszego uprzedzenia. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
3.8.    Umowa zostaje zawarta z chwilą wydania Biletu Pasażerowi.
3.9.  Jedynym dowodem zawarcia Umowy jest Bilet. Pasażer nie posiadający odpowiedniego Biletu nie może zaokrętować się na Statku lub umieścić na Statku  Bagażu.
3.10.    Przez zawarcie Umowy lub nabycie Biletu Pasażer oświadcza, że zapoznał się z: Warunkami, ogłoszonymi przez Przewoźnika warunkami niedyskryminacyjnego dostępu do promów morskich Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności i osób im towarzyszących, ogłoszonymi przez Przewoźnika normami jakości pomocy dla Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności oraz innymi regulacjami dotyczącymi Przewozu oraz, że w pełni je akceptuje i zobowiązuje się je stosować.
3.11.    Do osób korzystających z Usług bez ważnego Biletu wystawionego na daną osobę stosuje się odpowiednio postanowienia Warunków. Osoba, przystępując do skorzystania z Usługi bez ww.  Biletu, oświadcza, że zapoznała się z Warunkami i je akceptuje.
3.12.    Pasażer nie może, bez zgody Przewoźnika, przenieść na osobę trzecią Biletu, ani żadnych innych uprawnień lub wierzytelności wynikających z Umowy.
3.13.   Przewoźnik może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim.
3.14. Pasażer ma obowiązek zawiadomić Przewoźnika niezwłocznie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności polegającej na niewykonaniu lub  nienależytym wykonaniu Umowy przez Przewoźnika.
3.15.   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności polegające na niewykonaniu lub  nienależytym wykonaniu Umowy w następujących wypadkach:
3.15.1.    winę za niezgodność ponosi Pasażer lub osoba, za którą Pasażer ponosi odpowiedzialność,
3.15.2.    winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Przewozu, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
3.15.3.  niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym Siłą Wyższą.
3.16.  Przewoźnik, w każdym wypadku, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania, jedynie do  wysokości Opłaty i jedynie za szkodę rzeczywistą (damnum emergens) wyrządzoną swoim zawinionym, niezgodnym z Umową działaniem lub zaniechaniem, chyba że co innego wynika wprost z Biletu lub Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.
3.17.   Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez osoby trzecie którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy, takie same ograniczenia stosuje się do Przewoźnika.
3.18.    Przewoźnik może odmówić wykonania Usługi osobie, która nie posiada ważnego Biletu lub ważnej karty pokładowej lub ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) oraz osobie, której imienia i nazwiska nie ujawniono w treści Biletu lub karty pokładowej jako Pasażera.
3.19.    Warunki stosuje się odpowiednio do kierowców lub osób towarzyszących Ładunkom, przewożonym na podstawie umowy przewozu towaru morzem, z tym jednak zastrzeżeniem, że Przewoźnik zawsze korzysta z maksymalnego ograniczenia swojej odpowiedzialności względem takich osób, które jest w danym czasie dopuszczalne przez prawo (niezależnie od tego, czy wyraźnie zostało to zastrzeżone w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie) oraz przyznaje takim osobom wyłącznie takie prawa i przywileje, których przyznanie jest w danym czasie wymagane przez prawo (niezależnie od tego, czy takie prawo lub przywilej zostały wyraźnie przyznane w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie). Obowiązki Przewoźnika w stosunku do osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym są ograniczone jedynie do tych obowiązków, których wykonanie wymagane jest w danym czasie przez prawo (niezależnie od tego, czy obowiązek taki został przewidziany w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie).4. Bilet 

4.1.  Bilet jest wydawany Pasażerowi wyłącznie na podstawie i za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) i po uiszczeniu Opłaty. Razem z Biletem wydaje się Pasażerowi kartę pokładową, uprawniającą Pasażera do zaokrętowania się na Statku oraz korzystania z innych usług określonych w treści Biletu lub karty pokładowej.
4.2.    Pasażer ma obowiązek zachowania i posiadania Biletu i karty pokładowej przez cały czas Przewozu, aż do opuszczenia Statku.
4.3.    Pasażer zobowiązany jest do natychmiastowego skontrolowania treści Biletu i karty pokładowej, a ewentualne błędy powinny być zgłoszone niezwłocznie.
4.4.    Pasażer może w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed terminem odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów odstąpić od Umowy zwracając Bilet, za potrąceniem przez Przewoźnika opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości 50% Opłaty. W wypadku odstąpienia przez Pasażera od Umowy w okresie krótszym, niż 24 godziny przed terminem odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów, Przewoźnik potrąci opłatę za odstąpienie od Umowy w wysokości 100% Opłaty.
4.5.    W wypadku nabycia przez Pasażera Biletu za Opłatą niższą niż wynikająca z Cennika w wersji obowiązującej w dacie odstąpienia przez Pasażera od Umowy i odpowiedniej Usłudze której dotyczy Bilet, Przewoźnik ma prawo żądać od Pasażera dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy Opłatą rzeczywiście uiszczoną przez Pasażera za Bilet, a Opłatą należną zgodnie z Cennikiem.
4.6.    W wypadku ujawnienia, że osoba, która korzysta z Usługi nie ma ważnego Biletu wystawionego zgodnie z danymi osobowymi tej osoby lub karty pokładowej, osoba taka jest obowiązana uiścić podwójną Opłatę za Usługę, z której korzysta, w wysokości zgodnej z aktualną wersją Cennika obowiązującego w czasie wykonywania Usługi oraz pokryć wszelkie inne koszty Przewoźnika wynikające z takiego zdarzenia lub konieczności sporządzenia odpowiednich dokumentów, w tym koszty, które wynikną z korzystania z Usługi przez taką osobę lub koszty wynikające konieczności wydalenia tej osoby ze Statku.
4.7.    Bilet, wraz z innymi dokumentami wskazanymi w Warunkach lub wymaganymi przez prawo, uprawnia Pasażera do skorzystania z Usługi jedynie na trasie Przewozu wskazanej w treści Biletu oraz wskazanym w treści Biletu Statkiem, chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy.
4.8.    Bilet traci ważność po upływie okresu ważności wskazanego w treści Biletu lub, w wypadku niewykorzystania biletu, w terminie odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów.
4.9.    Bilet sporządzany jest w formie wydrukowanego blankietu. Wszelkie odręczne, nadrukowane lub naniesione w inny sposób zmiany lub uzupełnienia treści Biletu lub skreślenia pozostają nieważne, chyba że umieścił je Przewoźnik lub upoważniony agent Przewoźnika.5. Kabiny 

5.1.    W kabinach na Statku może przebywać wyłącznie tyle osób dla ilu dana kabina jest przeznaczona przez Przewoźnika. W kabinie przebywać mogą wyłącznie osoby, dla których zostały w niej wykupione miejsca.
5.2.    W wypadku kabin wieloosobowych, Pasażerowie będą przydzielani do kabin w pierwszej kolejności według płci. Miejsca w kabinie przydzielane są losowo. Pasażer nie ma prawa wyboru miejsca w kabinie.
5.3.    Pasażerowie podróżujący z dziećmi które nie ukończyły 13 lat, którzy wykupują kabinę, zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.
5.4.    Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, podróżujący samodzielnie (bez opieki dorosłych), ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.
5.5.    Pasażerowie zobowiązani są opuścić kabiny na 30 minut przed planowanym przybyciem Statku do portu przeznaczenia. W czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym załoga Statku ma prawo wejść do kabiny, w celu jej sprzątnięcia lub obsługi technicznej urządzeń zlokalizowanych w kabinie. Przed opuszczeniem kabiny Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy nie pozostawili w niej jakichkolwiek przedmiotów. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Pasażera w kabinie lub na Statku.
5.6.    Pasażer ma obowiązek zwrotu do recepcji na Statku klucza do kabiny nie później, niż na 30 minut przed planowanym przybyciem Statku do portu przeznaczenia.
5.7.    W razie zmiany terminu Przewozu, Pasażer traci prawo do miejsca w kabinie, choćby wcześniej wykupił kabinę lub miejsce w kabinie na Przewóz. Pasażerowi nie będzie przysługiwał zwrot za kabinę lub miejsce w kabinie. Przewoźnik może jednak według swojego uznania przydzielić Pasażerowi kabinę w zmienionym terminie Przewozu, jeżeli kabiny nie zostały zarezerwowane lub wykupione. Przewoźnik może także według swojego uznania dokonać zwrotu wynagrodzenia za kabinę.
5.8.    Jeśli okaże się, że po wypłynięciu Statku z portu nie wszystkie kabiny są wykorzystane, Pasażer może ponownie wykupić kabinę lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem. W wypadku dokonaniu zakupu kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku, o ile zajdą odpowiednie okoliczności uzasadniające takie żądanie, Pasażer może ubiegać się o zwrot opłaty za zakup kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku, wyłącznie po uprzednim złożeniu w formie pisemnej reklamacji oraz dostarczeniu oryginału dowodu zakupu bezpośrednio na Statku kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio.6. Odprawa biletowa i zaokrętowanie 

6.1.    Zaokrętowanie na Statku następuje na podstawie ważnego Biletu wraz z ważną kartą pokładową oraz za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu).
6.2.  Odprawa Pasażerów i Pojazdów rozpoczyna się na 120 minut przed planowanym odejściem Statku.  Pasażerowie zobowiązani są stawić się i pozostawać w gotowości do odprawy od chwili jej rozpoczęcia. Przez pozostawanie w gotowości do odprawy rozumie się nieprzerwane przebywanie na placu przed punktem odprawy na Terminalu Portowym oraz oczekiwanie na dokonanie odprawy biletowej przez przedstawiciela obsługi Statku. Odprawa kończy się:  
6.2.1.    dla Pasażerów podróżujących bez Pojazdu – 15 minut przed planowanym odejściem Statku;
6.2.2.    dla Pasażerów podróżujących z Pojazdem – 30 minut przed planowanym odejściem Statku.
6.3.    Po dokonaniu odprawy biletowej Pasażerowie zobowiązani są pozostawać w gotowości do załadunku. Przez gotowość do załadunku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się nieprzerwane przebywanie  na wewnętrznym placu Terminalu Promowego, po odbytej odprawie i przekroczeniu bramek  do chwili wejścia na pokład Statku.
6.4.    Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażera lub jego Pojazdu w wypadkach: braku gotowości do odprawy w terminie określonym w pkt. 6.2 lub w razie braku gotowości do załadunku o której mowa w pkt. 6.3. W wypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Przewoźnik zachowuje pełną Opłatę, a świadczenia wynikające z Umowy uznaje się za należycie wykonane przez Przewoźnika.
6.5.    Kolejność załadunku Pojazdów i sposób ich rozmieszczenia na Statku zależą wyłącznie według decyzji Przewoźnika.
6.6.    Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat, mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłych. W wypadku samodzielnej podróży małoletniego, który ukończył 12 lat, przed nabyciem Biletu wymagane jest doręczenie Przewoźnikowi lub agentowi Przewoźnika pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub prawnego opiekuna) małoletniego, który ukończył 12 lat, zawierającej imiona i nazwiska wszystkich przedstawicieli ustawowych małoletniego, który ukończył 12 lat oraz co najmniej: adres zamieszkania i telefon tych osób. W czasie Przewozu Przewoźnik nie zapewnia opieki nad małoletnimi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za osoby pozostawione bez opieki dorosłych.
6.7.   Zasady, o którym mowa w pkt 6.6. powyżej mają zastosowanie wyłącznie w wypadku podróży na Statkach: m/f Skania lub m/f Polonia. Podróżowanie małoletnich bez opieki dorosłych Pasażerów na Statkach innych niż wymienione powyżej jest niedopuszczalne.7. Bagaż 

7.1.    Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Bagażu lub Ładunku lub innych rzeczy naruszających postanowienia Warunków.
7.2.   W ramach Umowy Pasażer może przewieźć Bagaż o łącznej wadze nieprzekraczającej 60 kg i wymiarach nieprzekraczających 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
7.3.    Bagaż nie może zawierać  przedmiotów: niebezpiecznych lub takich, których posiadanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w portach do których zawija Statek lub zagrażających bezpieczeństwu sanitarnemu na Statku lub życiu albo zdrowiu innych Pasażerów lub mogących spowodować szkody w mieniu innych Pasażerów lub mieniu Przewoźnika lub zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.
7.4.    Wszelkie rzeczy przekraczające powyżej w pkt. 7.2 wskazaną wagę lub wymiary przewożone będą jako Ładunek, chyba że mogą w oparciu o Warunki zostać uznane za Pojazd.
7.5.    Niezależnie od ograniczeń wskazanych powyżej, Pasażer jest uprawniony do przewozu Bagażu o wadze lub gabarycie pozwalającym Pasażerowi na samodzielne przemieszczanie Bagażu podczas Przewozu, w szczególności w zakresie wniesienia Bagażu na Statek lub wyładowania Bagażu, o ile Warunki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.  Powyższe ograniczenia nie dotyczą Niezbędnego Sprzętu Medycznego, który przyjmowany będzie do przewozu jak Bagaż, o ile Warunki nie stanowią inaczej.
7.6.    Pasażer bez wezwania zobowiązany jest zgłosić Przewoźnikowi przy odprawie biletowej wszelkie rzeczy przewyższające limit wagowy lub gabarytowy wskazany w pkt 7.2.
7.7.    Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przewozu jako Bagaż wszelkich rzeczy  niespełniającego wymogów wskazanych w pkt 7.2., jak również jest uprawniony do zakwalifikowania jako Ładunek wszelkich przedmiotów zgłoszonych jako Bagaż, które nie spełniają określonych w treści Warunków wymogów określonych dla Bagażu.
7.8.    W ramach określonej w Cenniku Opłaty, Pasażer może przewieźć Pojazd Pasażera, jako Bagaż. Z zastrzeżeniem innych postanowień Warunków, pojazdy mechaniczne, które nie są sprawne lub nie posiadają ważnego badania technicznego, nieubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z regulacjami wewnątrzwspólnotowymi lub w sposób potwierdzony tzw. Green Card, albo nieoznaczone co do kraju rejestracji oraz takie, których kierowcy nie legitymują się ważnym dowodem rejestracyjnym, mogą być przewożone wyłącznie jako Ładunek. Wyłącznie jako Ładunek przewożone są pojazdy mechaniczne zarejestrowane jako ciężarowe lub których długość (lub długość zestawu w skład którego wchodzi pojazd) wynosi ponad 12 metrów lub których masa całkowita (lub masa zestawu w skład którego wchodzi pojazd)przekracza 3,5 tony.
7.9.    Jeżeli załoga Statku, pracownicy Przewoźnika, obsługa lub agenci Przewoźnika stwierdzą, że Pojazd podlega przewozowi jako Ładunek, decyzja taka jest ostateczna a Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w Cenniku i wykupienia odpowiednich dokumentów uprawniających przewozu Ładunku.
7.10.    W czasie Przewozu Pasażerom nie wolno przebywać w Pojeździe, ani na pokładach samochodowych Statków. Pasażer zobowiązany jest zamknąć i odpowiednio zabezpieczyć Pojazd pozostawiony na pokładach samochodowych Statków. Pojazd pozostawiony na pokładach samochodowych Statków powinien zostać pozostawiony z uruchomionym hamulcem stałym, na biegu i z wyprostowanymi kołami. W czasie Przewozu zabronione jest również uruchamianie silnika w Pojeździe bez wyraźnego polecenia członka załogi Statku.
7.11.    Palenie tytoniu na pokładach samochodowych Statków jest zabronione.
7.12.    Zakazane jest przewożenie Statkami materiałów lub rzeczy: niebezpiecznych, w szczególności benzyny i innych paliw lub substancji łatwopalnych lub niebezpiecznych w kanistrach lub innych pojemnikach, a także gazów technicznych lub palnych w butlach lub innych pojemnikach, w których gazy znajdują się pod ciśnieniem.
7.13.  Podczas załadunku i wyładunku Pojazdu Pasażer zobowiązany jest przestrzegać sygnalizacji i znaków umieszczonych na pokładach samochodowych Statków, przestrzegać poleceń załogi Statku i w razie wątpliwości zapewnić sobie pomoc załogi Statku.
7.14.   Przewoźnik nie odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi podczas załadunku i wyładunku Pojazdów przez innych Pasażerów lub Pojazdy innych Pasażerów.
7.15.    Podczas Przewozu na Statkach: m/f Skania, m/f Polonia, m/f Wolin lub m/f Gryf, Pasażer może przewieźć jako Bagaż zwierzęta domowe za opłatą określoną w Cenniku wyłącznie w przypadku dostępności i wykupienia przez Pasażera specjalnej kabiny przeznaczonej do przewozu zwierząt. Przewóz zwierząt na Statkach innych niż wymienione powyżej jest niedopuszczalny.
7.16.    W wypadku braku wolnych specjalnych kabin przeznaczonych do przewozu zwierząt na dany rejs Statku, przewóz zwierząt przez Pasażera jest niedopuszczalny. W wypadku wprowadzenia na pokład Statku niezgłoszonego zwierzęcia, Przewoźnik uprawniony jest odmówić przewozu zwierzęcia i Pasażera przy jednoczesnym przewozie Bagażu (w tym Pojazdu), którego nie można niezwłocznie wyładować, a które zostaną wyładowane i przechowane w porcie przeznaczenia Statku na koszt i ryzyko Pasażera. Zwierzęta mogą przebywać na Statkach wyłącznie w kabinach specjalnie przeznaczonych do przewozu zwierząt, zaś  poza nimi – wyłącznie w wyznaczonych miejscach na pokładach zewnętrznych Statków.
7.17.    Pasażer jest zobowiązany do zapewnienia pozostałym Pasażerom, osobom znajdującym się w miejscu odprawy biletowej oraz załodze Statku bezpieczeństwa przed zagrożeniami, jakie mogą wiązać się z przewozem zwierząt, a w szczególności do nieustannego trzymania zwierzęcia na smyczy i w kagańcu lub w klatce.
7.18.    Pasażer jest zobowiązany do dbania o czystość Statku i kabiny, sprzątanie Statku i kabiny po przewożonych przez siebie zwierzętach oraz utrzymywania Statku i kabiny w odpowiednim stanie sanitarnym.
7.19.    Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi kraju przeznaczenia i wszystkich państw do których zawija Statek w czasie Przewozu oraz do zapewnienia na własny koszt i ryzyko wszystkich odpowiednich dokumentów, niezbędnych lub wymaganych przez odpowiednie władze do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia. W wypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Przewoźnik jest uprawniony do naliczenia opłaty porządkowej, jak również  do obciążenia Pasażera kosztami, które Przewoźnik poniesie w związku z naruszeniem powyższych zasad.
7.20.    Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności ma prawo do przewiezienia ze sobą jednego Psa Asystującego, z którego pomocy będzie korzystała podczas Przewozu, bez konieczności  uiszczenia z tego tytułu opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. 7.9. Opisane w niniejszym punkcie uprawnienie przysługuje wyłącznie w wypadku łącznego spełnienia następujących warunków: właściwego oznakowania Psa Asystującego, wyposażenia Psa Asystującego w odpowiednią uprząż umożliwiającą współpracę Psa Asystującego z Osobą Niepełnosprawną lub o Ograniczonej Sprawności, posiadania przez Osobę Niepełnosprawną lub Osobę o Ograniczonej Sprawności zaświadczenia na piśmie potwierdzającego status Psa Asystującego oraz aktualnego w dacie Przewozu zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych Psa Asystującego.  Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności jest zobowiązania do okazywania dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Warunków na każde wezwanie Przewoźnika lub członków załogi Statku.
7.21.    Bez uprzedniej zgody Przewoźnika, zabronione jest wnoszenie na Statek lub w miejsce odprawy biletowej lub przewożenie w jakikolwiek sposób: broni lub jej części składowych, amunicji lub jej części składowych, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Zgoda przewoźnika powinna zostać wyrażona najpóźniej w momencie odprawy biletowej Pasażera. Przedmioty wniesione wbrew zakazowi, Przewoźnik może zatrzymać i zdeponować w sejfie do zakończenia Przewozu. W razie konieczności Przewoźnik zawiadomi odpowiednie organy ścigania. Pasażer, który przewozi za zgodą Przewoźnika broń, amunicję, materiały wybuchowe lub innych niebezpieczne przedmioty, zobowiązany jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów w kraju przeznaczenia oraz posiadać ważne pozwolenie na posiadanie tych rzeczy i ich wwiezienie do kraju przeznaczenia.
7.22.    Kosztowności nie mogą być przewożone jako Bagaż, chyba że zostaną złożone w depozyt w sejfie na Statku pozostającym w dyspozycji Przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Kosztowności, jeżeli nie zostaną zgłoszone i złożone w depozyt w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
7.23.    Pasażer bez wezwania zobowiązany jest zgłosić Przewoźnikowi przy odprawie biletowej wszelkie rzeczy o których mowa w pkt 7.21 lub pkt 7.22.
7.24.    Przewoźnik zastrzega, iż ze względów bezpieczeństwa z Przewozu wyłączone są następujące rodzaje Niezbędnego Sprzętu Medycznego: urządzenia o ponadnormatywnych wymiarach, butle ze sprzężonym tlenem bądź innymi gazami, oraz inne przedmioty, które są uznane przez przepisy prawa, w tym konwencje lub umowy międzynarodowe, za ładunek lub przedmioty niebezpieczne.
7.25.    Ładunek nie jest przewożony w ramach Umowy. Przewóz Ładunku nastąpić może wyłącznie za zapłatą frachtu na podstawie odrębnej umowy przewozu towarów morzem i podlega obowiązującym u Przewoźnika ogólnym warunkom przewozu towarów morzem.
7.26.    Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy na Statku lub w miejscu odprawy biletowej nie pozostawili jakichkolwiek rzeczy i zobowiązani są usunąć ze Statku wszystkie rzeczy, chyba że Przewoźnik lub załoga Statku dokona ich zatrzymania.
7.27.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez Pasażera na Statku lub w miejscu odprawy biletowej, w tym stanowiących Bagaż lub Ładunek.
7.28.    Przewoźnik przechowywał będzie rzeczy znalezione na Statku za opłatą przez okres 30 dni od momentu zakończenia Przewozu, po czym będzie uprawniony według swego uznania do: zniszczenia rzeczy znalezionych na Statku lub przekazania ich na wybrane przez Przewoźnika cele, bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia.8. Odpowiedzialność Przewoźnika i ograniczenia odpowiedzialności 

8.1.    Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci Pasażera albo szkody na osobie Pasażera oraz utraty albo uszkodzenia Bagażu tylko i wyłącznie na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 392/2009 albo – jeżeli Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009  nie znajduje zastosowania – Konwencji Ateńskiej. Jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w poprzednim zdaniu, niniejszym wyłącza się, chyba że nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
8.2.    Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w pkt. 8.1, podlega ograniczeniom przewidzianym w Rozporządzeniu (WE) Nr 392/2009, konwencjach i innych przepisach międzynarodowych oraz prawie mającym zastosowanie do Umowy i Warunków.
8.3.    Zaliczki wypłacane przez Przewoźnika na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 8.2, w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć kwoty 21.000 EUR.
8.4.    Odpowiedzialność Przewoźnika, o której mowa w pkt. 8.1, będzie podlegać potrąceniu (franszyzie redukcyjnej) w wysokości 330 Jednostek Rozliczeniowych w razie uszkodzenia Pojazdu oraz 149 Jednostek Rozliczeniowych w razie utraty albo uszkodzenia innego Bagażu.
8.5.    Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu utraty albo uszkodzenia przekazanych Przewoźnikowi do depozytu Kosztowności w żadnym wypadku nie może przekroczyć 3.375 Jednostek Rozliczeniowych.
8.6.    W razie zaistnienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonania Umowy. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
8.7.    Poza wypadkami przewidzianymi w Warunkach, Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek rzeczy Pasażera, ani za śmierć lub szkodę na osobie Pasażera, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
8.8.    Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem na Statek lub po zejściu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
8.9.    Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Bagażu lub Bagażu Kabinowym powstałe przed wniesieniem na pokład Statku albo po wyładowaniu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
8.10.    Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie Statku lub na terenie używanym przez Przewoźnika, ani za szkody spowodowane przeładunkiem.
8.11.    Przestrzeganie przez Przewoźnika jakichkolwiek ustaw, przepisów prawa lub zarządzeń jakiejkolwiek władzy publicznej lub osoby posiadającej władzę w myśl ustalonego dla Statku ubezpieczenia od ryzyka wojny nie będzie uważane za nienależyte wykonanie Umowy. Wyokrętowanie Pasażera na tej podstawie według uznania Przewoźnika lub załogi Statku uważane będzie za pełne wykonanie Umowy, a Pasażerowi nie będą przysługiwać z uwagi na to żadne dalsze roszczenia.
8.12.    Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom lub towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych według uznania Przewoźnika lub załogi Statku przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem Umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. W szczególności Statek może, w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Przewoźnika lub kapitana Statku, zawijać do wszystkich portów z pilotem lub bez, holować, ratować mienie lub życie na morzu, schodzić z wyznaczonej trasy lub zawracać, przedłużać lub skracać postoje, postępować według zarządzeń władz miejsca postoju dotyczących ruchu statków i pasażerów.
8.13.    Przewoźnik zastrzega sobie prawo podstawienia Statków zastępczych, zmiany miejsca lub daty odpłynięcia lub przypłynięcia Statku do celu podróży, czy też nawet odwołania podróży. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Pasażerowi nie przysługuje w takich wypadkach prawo do odszkodowania, w szczególności do zwrotu kosztów zakwaterowania w hotelach  lub innych wydatków spowodowanych tu opisanymi okolicznościami, ani też prawo do domagania się odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia podróży.
8.14.   Odszkodowanie poniżej kwoty 6,00 EUR nie będzie wypłacane przez Przewoźnika.
8.15.    Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, urazów ciała lub rozstroju zdrowia oraz z tytułu uszkodzenia lub utraty Bagażu ulegają przedawnieniu i mogą być dochodzone wyłącznie na warunkach Rozporządzenia (WE) 392/2009 albo – jeśli Rozporządzenie (WE) 392/2009 nie znajduje zastosowania – Konwencji Ateńskiej.9. Zawiadomienia o szkodach 

9.1.    W wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, niezwłocznie i przed opuszczeniem Statku zawiadomić Przewoźnika o zdarzeniu, które je spowodowało. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, w każdym wypadku Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie wobec Przewoźnika na piśmie najpóźniej w terminie do 15 dni od daty zejścia Pasażera ze Statku. Domniemywa się, że Pasażer, który nie dopełnił wskazanych powyżej obowiązków opuścił Statek zdrów i cały.
9.2.    O ile stan Bagażu w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin wykonanych przez Pasażera i Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku, w razie widocznego uszkodzenia bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta:
9.2.1.    w odniesieniu do Bagażu Kabinowego – niezwłocznie i przed opuszczeniem Statku przez Pasażera;
9.2.2.  w odniesieniu do innego Bagażu – niezwłocznie i w czasie wydania Pasażerowi.
9.3.    O ile stan Bagażu w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin wykonanych przez Pasażera i Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku, w razie uszkodzenia Bagażu, które nie jest widoczne, lub w razie utraty Bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta terminie do 15 dni od daty zejścia Pasażera Statku lub daty wydania Bagażu lub od dnia, w którym takie wydanie Bagażu powinno było nastąpić.
9.4.    W wypadku, gdy Pasażer nie zawiadomi Przewoźnika o szkodzie powstałej w Bagażu w sposób przewidziany w Warunkach, domniemywa się, że Pasażer otrzymał swój Bagaż kompletny i nie uszkodzony, jeśli nie zostanie to udowodnione przez Pasażera inaczej.
9.5.    Bagaż, ani Bagaż Kabinowy nie uczestniczą w awarii wspólnej i Pasażer nie może się domagać od Przewoźnika żadnych świadczeń z takiego tytułu.10. Odpowiedzialność Pasażera 

10.1.   Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.
10.2.  Pasażer zwolni Przewoźnika, jego pracowników lub agentów od odpowiedzialności za poniesioną śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli szkody te powstały choćby częściowo na skutek zawinionego lub niedbałego działania lub zaniechania Pasażera.
10.3.    Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niestosowaniem się przez Pasażera do Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku lub poleceń załogi Statku i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.
10.4.    Pasażer zobowiązany jest do ponoszenia opłat za usługi dodatkowe nieobjęte Umową świadczone przez Przewoźnika lub na Statku oraz wszelkich opłat nałożonych na Pasażera przez władze graniczne, portowe lub inne władze lokalne. Jeżeli opłaty o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną pokryte przez Przewoźnika, Pasażer zwróci Przewoźnikowi ich równowartość wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty przez Przewoźnika, w wysokości maksymalnie dopuszczalnej zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.


11. Klauzula Himalaya  

11.1.  Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika zastrzeżone w Umowie lub Warunkach lub wynikające z przepisów prawa mających zastosowanie do Przewozu będą miały zastosowanie do pracowników i agentów Przewoźnika, a także osób, którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy lub osób wykonujących polecenia Przewoźnika.
11.2.    Pracownicy, agenci, osoby którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy i osoby wykonujące polecenia Przewoźnika będą uprawnieni do żądania od Pasażera naprawienia szkód na zasadach, na jakich Przewoźnik może dochodzić odszkodowania od Pasażera na podstawie Umowy lub Warunków.


12. Przepisy porządkowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, Opłaty Porządkowe 

12.1.    Pasażer obowiązany jest w trakcie Przewozu bezwzględnie stosować się do Umowy i Warunków, przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku oraz poleceń kapitana Statku i członków załogi Statku.
12.2.    Niedozwolone jest zajmowania przez Pasażerów powierzchni Statku na cele spoczynkowe w miejscach do tego nieprzeznaczonych zgodnie z instrukcjami członków załogi Statku lub oznaczeniami wyeksponowanymi na Statku, jak również niedozwolone jest wnoszenie na ogólnodostępne części Statku rzeczy takich jak: materace, karimaty, pościele, kołdry, koce, poduszki, śpiwory i inne podobne.
12.3.    Za wyjątkiem miejsc do tego wyraźnie wyznaczonych, na terenie całego Statku zabronione jest palenie tytoniu, papierosów elektronicznych lub innych używek.
12.4.    Jeżeli Pasażer narusza Umowę lub Warunki lub przepisy porządkowe obowiązujące i wyeksponowane na Statku lub polecenia kapitana Statku albo polecenia innego uprawnionego członka załogi Statku, jak również jeżeli zajmuje powierzchnię Statku na cele spoczynkowe w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wnosi na ogólnodostępne części statku rzeczy, o których mowa w pkt 12.2, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, Przewoźnik według swego uznania upoważniony jest do: odmowy wykonania Przewozu, odmowy umożliwienia Pasażerowi wstępu na pokład Statku, wyokrętowania Pasażera wraz lub bez Bagażu w jakimkolwiek porcie lub przekazania Pasażera na inny statek zmierzający do innego portu, a nadto – jeżeli Pasażer zagraża innym Pasażerom lub członkom załogi Statku lub Statkowi lub bezpieczeństwu żeglugi  – zatrzymania Pasażera w osobnym pomieszczeniu pod ewentualnym nadzorem.
12.5.    W wypadku zastosowania postanowień pkt 12.4, Przewoźnik zachowa całą Opłatę, a nadto Pasażer pokryje – lecz bez ograniczenia do – wszelkie szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik lub załoga Statku poniesie ze względu na przekazanie Pasażera na inny statek lub wyokrętowanie Pasażera w jakimkolwiek porcie.
12.6.    Pasażer może zostać poproszony przez władze lokalne, portowe lub Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku o poddanie przeszukaniu osoby Pasażera lub wszelkich rzeczy w posiadaniu Pasażera lub Bagażu, w tym Pojazdu, albo o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. W wypadku odmowy Pasażera poddania się lub rzeczy czynnościom wskazanym w zdaniu poprzedzającym lub udzielenia wyczerpującej i prawdziwej odpowiedzi na pytania, Przewoźnik może odmówić wykonania Przewozu, zachowując całą Opłatę.
12.7.    Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażerowi, jeśli według oceny Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, albo stan zdrowia Pasażera uzasadnia obawy, co do możliwości bezpiecznego Przewozu. W razie powstania wątpliwości co do okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Przewoźnik lub uprawniony członek załogi Statku może, pod rygorem odmowy Przewozu, zażądać od Pasażera złożenia na piśmie oświadczenia o odbyciu Przewozu na własną odpowiedzialność, albo zażądać zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbywania podróży morzem w zakresie wynikającym z Przewozu. W wypadku odmowy wykonania Przewozu na podstawie postanowień niniejszego punktu, Przewoźnik zwróci Pasażerowi Opłatę.
12.8.    Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia Biletu lub przyjęcia na pokład Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, albo zażądać aby Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności asystowała inna osoba zdolna do udzielenia Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności pomocy:
12.8.1.    ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w prawie międzynarodowym, europejskim lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone przez właściwe organy;
12.8.2.    w wypadkach gdy konstrukcja Statku lub infrastruktura portu z lub do którego wykonany ma zostać Przewóz lub wyposażenie, w tym terminali portowych, uniemożliwiają wejście Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności na Statek lub zejście Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności na ląd lub gdy Usługa na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności nie może być wykonana w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalna z punktu widzenia eksploatacyjnego.
12.9.    Osoba asystująca Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, o której mowa w pkt. 12.8, jest przewożona Statkiem bezpłatnie, jednakże może zostać obciążona opłatami z tytułu korzystania z usług dodatkowych związanych z Przewozem.
12.10.    W wypadku gdy Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, posiadającej rezerwację, która spełniła lub w stosunku do której spełniono obowiązki opisane w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4, odmówiono przyjęcia na Statek, Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności i osobie asystującej, o której mowa w pkt. 12.8, oferuje się wybór pomiędzy zwrotem Opłaty, a zmianą trasy, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010. Prawo wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać ograniczone i jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
12.11.    Ewentualne skargi lub reklamacje odnośnie zdarzeń zaistniałych na pokładzie Statku lub podczas wykonywania umowy Pasażer niezwłocznie zgłosi w recepcji na Statku, na przeznaczonym do tego formularzu, w każdym bądź razie nie później niż do końca drugiego miesiąca od dnia, w którym Przewóz został wykonany lub w którym powinien zostać wykonany. W zakresie spraw objętych Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010 Przewoźnik w ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia odpowiedniej skargi powiadomi Pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin na udzielenie ostatecznej odpowiedzi przez Przewoźnika wynosi dwa miesiące.
12.12.    Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przekraczania granicy i wymaganiami, w tym dokumentowymi, związanych z przekraczaniem granic państw do których zawija Statek w ramach Przewozu i jest zobowiązany te warunki i wymagania spełniać na własny koszt i ryzyko. W wypadku ujawnienia naruszenia przez Pasażera postanowień zdania poprzedzającego, Przewoźnik jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zatrzymania całej Opłaty.
12.13.    W wypadku wydania przez władze graniczne, portowe lub inne lokalne władze zakazu zejścia Pasażera na ląd lub zakazu wyładowania przewożonych przez Pasażera zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, Pasażer zobowiązany jest opłacić swoją podróż powrotną, płacąc Opłatę albo opłacić przewóz powrotny zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, płacąc fracht oraz zapewnić odbiór przez należycie umocowaną osobę zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy w porcie przeznaczenia. W wypadku naruszenia przez Pasażera postanowień zdania poprzedzającego, a w szczególności w wypadku nieopłacenia powrotnej podróży, Przewoźnik może wyokrętować ze Statku Pasażera, któremu odmówiono zejścia na ląd, w jakimkolwiek innym porcie lub przekazać takiego Pasażera na inny statek, zmierzający do takiego innego portu.
12.14.    Pasażer pokryje szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik poniesie ze względu zakaz zejścia na ląd lub zakaz wyładowania przewożonych przez Pasażera zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, w tym szkody i koszty poniesione w związku z wyokrętowaniem ze Statku Pasażera w jakimkolwiek innym porcie lub przekazania Pasażera na inny statek, zmierzający do takiego innego portu.
12.15.    W wypadku nieprzestrzegania przez Pasażera obowiązków wynikających z Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku lub polecenia kapitana Statku albo polecenia innego uprawnionego członka załogi Statku, jak również zajmowania przez Pasażera powierzchni Statku na cele spoczynkowe w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wnoszenia na ogólnodostępne części statku rzeczy, o których mowa w pkt 12.2, albo w wypadkach, gdy Pasażer swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, niezależnie od innych uprawnień Przewoźnika wskazanych w Warunkach, Przewoźnik według swego uznania będzie uprawniony do nałożenia na Pasażera kary umownej w postaci Opłaty Porządkowej, zgodnie z wykazem opłat porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku w czasie wykonywania Umowy lub Przewozu. W wypadku, gdy szkoda Przewoźnika z tytułu nieprzestrzegania przez Pasażera ww. obowiązków przewyższy wysokość nałożonej na Pasażera Opłaty Porządkowej, Przewoźnik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej powyżej Opłaty Porządkowej..
12.16.    W wypadku nałożenia na Pasażera opłaty porządkowej, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Statku bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia przez Pasażera właściwych obowiązków.
12.17.    Na żądanie Pasażera lub osoby zamierzającej przewozu zawrzeć Umowę, Przewoźnik doręczy odpowiedniej osobie według uznania Przewoźnika: w formie dokumentowej lub na piśmie treść przepisów porządkowych oraz wykaz Opłat Porządkowych obowiązujących w danym czasie na Statku, na którym ma zostać wykonany Przewóz.13. Zastaw 

13.1.    Przewoźnikowi służy prawo zastawu na Bagażu lub innych rzeczach wniesionych przez Pasażera na pokład Statku) lub znajdujących się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą (w tym na Pojeździe), na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy lub Przewozu, w tym z tytułu Opłat Porządkowych oraz wierzytelności dotyczących roszczeń odszkodowawczych, w szczególności uszkodzenia Statku lub jego wyposażenia.
13.2.    Przewoźnik uprawniony jest do zatrzymania przedmiotu zastawu do czasu zaspokojenia przez Pasażera zabezpieczonej wierzytelności lub udzielenia przez Pasażera innego, odpowiedniego według uznania Przewoźnika, zabezpieczenia roszczeń.
13.3.    Przewoźnik uprawniony jest również do zatrzymania Bagażu lub innych rzeczach wniesionych przez Pasażera na pokład Statku) lub znajdujących się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą (w tym na Pojeździe) lub każdej rzeczy znajdującej się w dzierżeniu Przewoźnika, do czasu zaspokojenia przez Pasażera roszczenia odszkodowawczego lub odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń.
13.4.    Pasażer zobowiązany jest do poniesienia wszelkie kosztów lub pokrycia wszelkich szkód Przewoźnika spowodowanych zastawem lub zatrzymaniem lub przechowaniem rzeczy zatrzymanych przez Przewoźnika zgodnie z postanowieniami powyższych punktów.14. Stosowanie RODO

14.1.    Podanie przez Pasażera danych osobowych wskazanych przez Przewoźnika jest umownym warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy oraz jest niezbędne dla celów związanych z  realizacją Usługi i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa a nadto jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Przewoźnika.
14.2.    Odmowa podania przez Pasażera wszystkich wskazanych przez Przewoźnika danych osobowych stanowi przeszkodę do zawarcia Umowy i uprawnia Przewoźnika do odmowy zawarcia Umowy.
14.3.    Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania lub cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych uprawniają Przewoźnika, według wyboru Przewoźnika do: odmowy wykonania Przewozu lub odmowy umożliwienia Pasażerowi wstępu na pokład Statku , przy czym w takich wypadkach Przewoźnik zachowuje całą Opłatę.
14.4.    Administratorem Danych Osobowych Pasażerów jest: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Oddział w Polsce, z siedzibą w Szczecinie, adres:  Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
14.5.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@unityline.pl.
14.6.    Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Przewoźnika, a także przysługujących Pasażerowi uprawnień powinny być kierowane na adres wskazany w pkt. 14.4.
14.7.    Informacje wymagane przez RODO oraz polityka prywatności stosowana przez Administratora Danych Osobowych zwarta jest w witrynie internetowej Administratora Danych Osobowych pod adresem: „https://www.unityline.pl/strona/unity-line/polityka-prywatnosci”.
14.8.    Dane osobowe szczególnych kategorii (jak np. informacje o stanie zdrowia) będą przetwarzane przez Przewoźnika wyłącznie, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy lub za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe lub gdy będzie to wymagane przez prawo.
14.9.    Dane osobowe mogą być udostępniane przez Przewoźnika następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
14.9.1.    organom władzy lub administracji publicznej lub instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
14.9.2.    podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
14.9.3.    podmiotom zarządzającym lub władzom portów do których zawijają Statki lub innym lokalnym władzom lub podmiotom w związku z wykonywaniem Przewozu;
14.9.4.    podmiotom, którym Przewoźnik powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w tym współpracownicy lub dostawcy lub podwykonawcy, a także podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, bankom, operatorom pocztowym, dostawcom IT lub innych usług, podmiotom świadczącym na rzecz Przewoźnika usługi telekomunikacyjne lub księgowe lub ubezpieczeniowe, etc.;
14.9.5.    podmiotom, w stosunku do których osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe wyraziła zgodę na udostępnienie lub przetwarzanie jej danych osobowych.
14.9.6.    podmiotom powiązanym z Przewoźnikiem;
14.9.7.    podmiotom przy pomocy których Przewoźnik wykonuje Umowę.
14.10.    Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
14.10.1.    dostępu do jej danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych zgromadzonych lub przetwarzanych przez Przewoźnika.
14.10.2.    żądania sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
14.10.3.    żądania usunięcia danych osobowych – w wypadku gdy:
I)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
II)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
III)    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
IV)    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
V)    dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
14.10.4.    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w wypadku gdy:
I)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
II)    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
III)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale ą one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
IV)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
14.10.5.    przeniesienia danych osobowych (w wypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub zgody innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami) – w wypadku gdy:
i)    przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
ii)    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
14.10.6.    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się osoba ta się znalazła;
14.10.7.    nie podlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na tę osobę wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do realizacji Umowy, jest dozwolona prawem lub wcześniej osoba ta wyraziła na to wyraźną zgodę.
14.11.    W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, niezależnie od innych postanowień Umowy lub Warunków, w dowolnym momencie osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnej formie udzielonych zgód w zakresie poszczególnych celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
14.12.    W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika narusza przepisy RODO, osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.13.    Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych: Przewoźnik przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonywania Umowy oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy lub Przewozu. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Przewoźnik przechowuje także dane osobowe przez okres, w którym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Przewoźnik zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych (np. dla celów udokumentowania spełnienia wymagań prawa, w tym umożliwienia organom władzy lub administracji publicznej lub organom podatkowym kontroli należytego spełnienia wymogów prawa przez Przewoźnika).
14.14.    Wszystkie okresy przechowywania danych osobowych liczone są od daty zakończenia wykonywania Umowy lub innego zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych osobowych.
14.15.    W zakresach: niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy lub wykonania przez Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla celów statystycznych lub sprawozdawczych dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które to czynności mogą wywołać wobec Pasażera skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Pasażera lub wykonywanie Umowy.
14.16.   W uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności wypadkach Przewoźnik może udostępnić dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom lub organizacjom w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.15.    Inne postanowienia

15.1.    Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Warunków zostały umieszczone jedynie dla ułatwienia i nie mają znaczenia prawnego oraz nie wpływają na interpretację postanowień Warunków.
15.2.    Cennik, Rozkład Rejsów i wykaz Opłat Porządkowych w wersjach aktualnych w dacie zawarcia Umowy stanowią integralną część Warunków.


Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU ważne od 01.02.2017 do dnia wprowadzenia zmian


1. Zakres zastosowania. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejsze ogólne warunki rezerwacji przewozu morzem pasażerów i ich bagażu ustalają
wzajemne prawa i obowiązki stron umów o rezerwację przewozu morzem pasażerów i ich bagażu,
zawieranych pomiędzy Unity Line Limited jako przewoźnikiem i jego klientami.
1.2. Niniejsze ogólne warunki rezerwacji przewozu morzem pasażerów i ich bagażu określają:
1.2.1. sposoby i zasady zawarcia umowy o rezerwację przewozu drogą morską pasażera i jego
bagażu,
1.2.2. prawa i obowiązki stron wspomnianej powyżej umowy.
1.3. Do umowy o rezerwację przewozu drogą morską pasażera i jego bagażu oraz niniejszych
ogólnych warunków zastosowanie znajduje prawo polskie.
1.4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień umowy o rezerwację przewozu drogą morską pasażera i jego
bagażu lub niniejszych ogólnych warunków okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym
prawem lub niemożliwe do zastosowania ze względu na to prawo, na jego miejsce wejdzie przepis
tego prawa, który - z uwzględnieniem interpretacji całości wspomnianej umowy lub przedmiotowych
ogólnych warunków i ich natury - w sposób najbardziej zbliżony do wyłączonego postanowienia będzie
regulować sprawę, którą regulowało wyłączone postanowienie.


2. Definicje.
Następującym pojęciom, użytym w niniejszych ogólnych warunkach, nadaje się następujące znaczenia:
2.1. Agent - przedstawiciel Przewoźnika upoważniony do zawierania z Klientem Umów w imieniu i na rzecz Przewoźnika;
2.2. Bilet - dokument imienny, będący dowodem zawarcia umowy o przewóz pomiędzy Przewoźnikiem, a indywidualnie oznaczonym Pasażerem;
2.3. Telefoniczna Obsługa Rezerwacji (w skrócie: TOR) - zdalne biuro obsługi klienta działające pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Przewoźnika i za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej rezerwacje@unityline.pl;
2.4. Cennik - ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie Opłat i innych opłat związanych z Przewozem w poszczególnych porach na wszystkich obsługiwanych przez Przewoźnika trasach i innymi usługami świadczonymi przez Przewoźnika;
2.5. Godziny Robocze - godziny przypadające na okres otwarcia biura Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Placu Rodła 8, 70-419 Szczecin tj. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek godziny przypadające na okres: od 7:30 do 20:00 a w soboty godziny przypadające na okres: od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.6. Kanały Komunikacji - Agent, TOR, Serwis Internetowy, Punkt Obsługi;
2.7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają stosowną podmiotowość, zawierająca z Przewoźnikiem Umowę;
2.8. Niezbędny Sprzęt Medyczny - sprzęt medyczny oraz sprzęt umożliwiający poruszanie się, niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności;
2.9. Numer Rezerwacji - kod nadawany w wyniku zawarcia umowy o Rezerwację pozwalający na identyfikację Rezerwacji oraz jej warunków;
2.10. Opłata - opłata za Przewóz;
2.11. Osoby Niepełnosprawne lub Osoby o Ograniczonej Sprawności - osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1177/2010;
2.12. Pasażer - osoba, która zgodnie z Umową ma skorzystać ze świadczonego przez Przewoźnika Przewozu;
2.13. Pies Asystujący - odpowiednio wyszkolony, specjalnie oznaczony i zaszczepiony weterynaryjnie, pies, którego wyszkolenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem zaś aktualne szczepienia odpowiednim zaświadczeniem;
2.14. Pojazd - sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu osobowy pojazd mechaniczny o wysokości nieprzekraczającej 3,60 metrów, długości ieprzekraczającej 10 metrów i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, lub zespół takich pojazdów mechanicznych, którego łączna długości nie przekracza 12 metrów. Wysokość samochodu (zespołu) liczy się łącznie z relingami, innymi konstrukcjami samochodu (zespołu), bagażnikami i innymi przedmiotami znajdującymi się na samochodzie (zespole);
2.15. Przewoźnik - Unity Line Limited, 18/2 South Street, Valletta VLT 1102, Malta;
2.16. Przewóz - przewóz Pasażerów i ich Bagażu morzem, świadczony przez Przewoźnika na podstawie umowy o przewóz;
2.17. Punkt Obsługi - przedstawicielstwo Przewoźnika na Terminalu Promowym w Świnoujściu (Polska), Trelleborgu (Szwecja) oraz Ystad (Szwecja);
2.18. Rezerwacja - wzajemne przyrzeczenie przez strony Umowy zawarcia umowy o Przewóz konkretnych Pasażerów, w konkretnej dacie na trasie zgodnej z Rozkładem Rejsów;
2.19. Rozkład Rejsów - ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Przewozów na wszystkich obsługiwanych przez Przewoźnika trasach;
2.20. Serwis Internetowy - serwis internetowy poświęconym Przewozom świadczonym przez Przewoźnika dostępny pod adresami: www.unityline.pl, www.unityline.eu , www.unityline.se;
2.21. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niedające się przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia, a także wszelkie zakłócenia porządku publicznego uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy, w tym: wojna, działania wojenne, rozruchy, blokady, strajk oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według doświadczenia Przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub Statku oraz awarie techniczne Statku inne niż powstałe na skutek
zderzenia lub napłynięcia
2.22. Statek - każdy statek eksploatowany, obecnie lub w przyszłości, przez Przewoźnika w celu przewozu drogą morską pasażerów i ich bagażu;
2.23. Umowa - umowa o Rezerwację, której integralną częścią stanowią Warunki;
2.24. Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu;


3. Zawarcie Umowy - Postanowienia Ogólne
3.1. Poprzez zawarcie Umowy Przewoźnik zobowiązuje się, do dokonania Rezerwacji konkretnych Pasażerów i ich bagażu, w terminie i na trasie uzgodnionej z Klientem, zgodnie z aktualnym Rozkładem Rejsów, zaś Klient zobowiązuje się do podania niezbędnych informacji oraz terminowego
uiszczenia Opłaty ustalonej zgodnie z Cennikiem.
3.2. Pełna kwota Opłaty winna być uiszczona nie później niż przy zawarciu Umowy. Powyższa zasada nie dotyczy Umów zawieranych za pośrednictwem TOR, w tym przypadku pełna kwota Opłaty winna być uiszczona nie później niż przy wydaniu Biletu.
3.3. Przewoźnik jest uprawniony, według własnego uznania, do żądania od Klienta dokonania przedpłaty na poczet przewozu w wysokości 100% Opłaty. Przedpłata winna zostać uiszczona w terminie 3 dni od dnia dokonania Rezerwacji pod rygorem jej anulowania. W przypadku zmiany lub anulowania lub zmiany Rezerwacji przez Klienta przedpłata zostaje rozliczna zgodnie z pkt 8.11 poniżej.
3.4. Do zawarcia Umowy może dojść, za pośrednictwem następujących Kanałów Komunikacji:
3.4.1. Agenta;
3.4.2. TOR;
3.4.3. Serwisu Internetowego;
3.4.4. w Punkcie Obsługi.
3.5. O ile postanowienie szczególne dotyczące dokonania Rezerwacji za pośrednictwem poszczególnych Kanałów Komunikacji nie stanowią inaczej, do zawarcia i wykonania umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszego punktu.
3.6. Klient obowiązany jest podać datę oraz godzinę rozpoczęcia Przewozu i trasę Przewozu, zgodne z Rozkładem Rejsów, a także następujące informacje dotyczące każdego z Pasażerów:
3.6.1. Imiona i Nazwisko;
3.6.2. Narodowość;
3.6.3. datę urodzenia;
3.6.4. płeć;
3.6.5. kategorię Pasażera (dorosły, dziecko, emeryt lub student).
3.7. Klient obowiązany jest poinformować Przewoźnika czy przewożony będzie Pojazd. Jeżeli tak, Klient obowiązany jest podać masę całkowitą, wysokość, długość Pojazdu.
3.8. Dodatkowo Klient obowiązany jest poinformować Przewoźnika czy wśród Pasażerów znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub Osoby o Ograniczonej Sprawności oraz poinformować o: szczególnych potrzebach tych osób w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług, potrzebie używania przez te Osoby na pokładzie Statku Niezbędnego Sprzętu Medycznego jego rodzaju i
rozmiarach lub o zamiarze posługiwania się podczas Przewozu Psem Asystującym. 

3.9. Informacje opisane w pkt. 3.8. należy przekazać Przewoźnikowi nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia oczekiwanej pomocy na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności. Niezachowanie przedmiotowego terminu może uniemożliwić uzyskanie wspomnianej pomocy.
3.10. W przypadku jeśli wśród Pasażerów znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności Klient obowiązany jest udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane mu pytania odnośnie rodzaju niepełnosprawności, Niezbędnego Sprzętu Medycznego lub Psa Asystującego.
3.11. Przewoźnik nie jest przewoźnikiem publicznym i z zastrzeżeniem pkt. 3.12 poniżej, może odmówić dokonania Rezerwacji przewozu na rzecz konkretnego Pasażera, ze względu na bezpieczeństwo statku lub przewożonych osób bądź ładunków.
3.12. Przewoźnik może odmówić zawarcia Umowy o dokonanie Rezerwacji Przewozu Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, albo zażądać aby takiej osobie towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia jej pomocy:
3.12.1. ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w prawie międzynarodowym, unijnym lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone przez właściwe organy;
3.12.2. w przypadkach gdy konstrukcja Statku lub infrastruktura portu i jego wyposażenie, w tym terminali portowych, uniemożliwiają wejście na pokład lub zejście na ląd lub gdy przewóz rzeczonej osoby nie może być przeprowadzony w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalny z punktu widzenia eksploatacyjnego.
3.13. Z chwilą otrzymania przez Pasażera Biletu dochodzi do zawarcia umowy o Przewóz regulowanej postanowieniami Biletu oraz Ogólnych Warunków Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu.


4. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Agenta
4.1. Informacje o Agentach podane zostały w Serwisie Internetowym.
4.2. Za pośrednictwem Agenta można dokonać jedynie takiej Rezerwacji, która jest zgodna z ofertą dostępną w danym czasie u Agenta, u którego dokonywana jest Rezerwacja.
4.3. Celem zawarcia Umowy Klient jest zobowiązany podać wszystkie wymagane przez Agenta dane oraz dokonać wszystkich wymaganych przez Agenta czynności. Nie podanie przez Klienta wymaganych przez Agenta danych lub nie dokonanie przez Klienta wymaganych przez Agenta czynności nie gwarantuje dokonania skutecznej Rezerwacji oraz stanowi podstawę odmowy zawarcia Umowy.
4.4. Klient jest zobowiązany do podania Agentowi wyłącznie poprawnych i zgodnych z prawdą danych. Przewoźnik i jego Agent nie ponoszą odpowiedzialności za podanie Agentowi przez Klienta niepoprawnych lub niezgodnych z prawdą danych.
4.5. Po zawarciu Umowy i przyjęciu całości Opłaty, Agent wydaje Klientowi Voucher.
4.6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia Voucheru i zgłoszenia wszelkich błędów niezwłocznie w miejscu wystawienia. Za błędy niezgłoszone niezwłocznie Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
4.7. Potwierdzeniem dokonania Rezerwacji i uiszczenia całości Opłaty jest Voucher, podlegający wymianie na Bilet i karty pokładowe na terminalu promowym, na którym rozpoczyna się Przewóz.
4.8. Tylko oryginał Voucheru podlega wymianie, o której mowa w pkt. 4.7. powyżej.


5. Zawarcie Umowy za pośrednictwem TOR
5.1. Za pośrednictwem TOR można dokonać jedynie takiej Rezerwacji, która jest zgodna z ofertą dostępną w danym czasie w TOR.
5.2. Celem zawarcia Umowy Klient jest zobowiązany stosować się do i wykonywać polecenia podane przez pracowników TOR w tym podać wszystkie wymagane przez TOR dane oraz dokonać wszystkich wymaganych przez TOR czynności. Nie stosowanie się do i nie wykonywanie poleceń TOR przez Klienta nie gwarantuje skutecznego dokonania Rezerwacji oraz stanowi podstawę do odmowy zawarcia Umowy.
5.3. Klient jest zobowiązany do podania w TOR wyłącznie poprawnych i zgodnych z prawdą danych. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za podanie w TOR przez Klienta niepoprawnych lub niezgodnych z prawdą danych.
5.4. Warunkiem dokonania Rezerwacji w TOR jest dokonanie przez Klienta Opłaty w sposób i w terminie, ustalonym podczas składania zamówienia w TOR, nie później niż w chwili wydania Biletu. W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie, Rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu, niezależnie od tego czy fakt ten zostanie wyraźnie zakomunikowany Klientowi.
5.5. Po zawarciu Umowy, Klient zostanie poinformowany przez TOR w sposób ustalony z TOR o Numerze Rezerwacji, w szczególności Numer Rezerwacji może zostać przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5.6. Zabrania się korzystania z TOR sprzecznie z przeznaczeniem TOR oraz Warunkami, w szczególności zakłócania działalności TOR. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wynikłe z korzystania z TOR sprzecznie z przeznaczeniem TOR oraz Warunkami. W przypadku korzystania przez Klienta z TOR sprzecznie z przeznaczeniem TOR oraz Warunkami, Przewoźnik może odmówić zawarcia Umowy.
5.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące po stronie rozwiązań lub urządzeń technicznych Klienta, w szczególności poniesione przez Klienta, a wynikłe z tego, szkody, podczas korzystania przez Klienta z TOR, w szczególności ograniczające lub uniemożliwiające Klientowi korzystanie z TOR.


6. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
6.1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego można dokonać jedynie takiej Rezerwacji, która jest zgodna z ofertą dostępną w danym czasie w Serwisie Internetowym.
6.2. Celem zawarcia Umowy Klient jest zobowiązany stosować się do i wykonywać polecenia podane w Serwisie Internetowym, w tym podać wszystkie wymagane przez Serwis Internetowy dane oraz dokonać wszystkich wymaganych przez Serwis Internetowym czynności. Nie stosowanie się do i nie wykonywanie poleceń Serwisu Internetowego przez Klienta nie gwarantuje skutecznego dokonania Rezerwacji oraz stanowi podstawę do odmowy zawarcia Umowy.

6.3. Klient jest zobowiązany do podania w Serwisie Internetowym wyłącznie poprawnych i zgodnych z prawdą danych. Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za podanie w Serwisie Internetowym przez Klienta niepoprawnych lub niezgodnych z prawdą danych.
6.4. Po zawarciu Umowy Klient otrzyma z Serwisu Internetowego, na adres poczty  elektronicznej wskazany przez Klienta w Serwisie Internetowym podczas dokonywania rejestracji, wiadomość elektroniczną potwierdzającą dokonanie Rezerwacji oraz wskazującą Numer Rezerwacji.
6.5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia danych zawartych w wiadomości opisanej w pkt. 6.4. powyżej i niezwłocznego zgłoszenia wszelkich błędów. W przypadku braku niezwłocznego zgłoszenia błędów Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w treści Rezerwacji.

6.6. Zabrania się korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznie z przeznaczeniem Serwisu Internetowego oraz Warunkami, w szczególności wprowadzania do Serwisu Internetowego przez Klienta treści bezprawnych oraz dokonywania zmian Serwisu Internetowego lub zakłócania jego działania. Przewoźnik nie ponosi pdpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wynikłe z korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznie z przeznaczeniem Serwisu Internetowego oraz
Warunkami. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego sprzecznie z przeznaczeniem Serwisu Internetowego oraz Warunkami, Przewoźnik może odmówić zawarcia Umowy.
6.7. Minimalne wymagania techniczne do współpracy z Serwisem Internetowym to:
a) przeglądarki internetowe: Internet Explorer 7.0 lub nowsze wersje, Firefox 3.0 z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi java Script i apletów Java;
b) optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024x768;
c) możliwość instalacji plików cookies.
6.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące po stronie rozwiązań lub urządzeń technicznych Klienta, w szczególności poniesione przez Klienta, a wynikłe z tego, szkody, podczas korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego, w szczególności ograniczające lub uniemożliwiające Klientowi korzystanie z Serwisu Internetowego.
6.9. Odpowiedzialność Przewoźnika za poniesione przez Klienta szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego jest ograniczona do przypadków winy umyślnej.


7. Zawarcie Umowy w Punkcie Obsługi
7.1. Szczegółowe informacje o lokalizacjach Punktów Obsługi dostępne są w Serwisie Internetowym.
7.2. Klient może dokonać jedynie takiej Rezerwacji, która jest zgodna z ofertą dostępną w danym czasie w Punkcie Obsługi, w którym Klient dokonuje Rezerwacji.
7.3. Celem zawarcia Umowy, Klient jest zobowiązany podać wszystkie wymagane przez Punkt Obsługi dane oraz dokonać wszystkich wymaganych przez Punkt Obsługi czynności. Nie podanie przez Klienta wymaganych przez Punkt Obsługi danych lub nie dokonanie przez Klienta wymaganych przez Punkt Obsługi czynności nie gwarantuje skutecznego dokonania Rezerwacji oraz stanowi podstawę do odmowy zawarcia Umowy.
7.4. Klient jest zobowiązany do podania w Punkcie Obsługi wyłącznie poprawnych i zgodnych z prawdą danych. Unity Line i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za podanie w Punkcie Obsługi przez Klienta niepoprawnych lub niezgodnych z prawdą danych.
7.5. Po zawarciu Umowy Punkt Obsługi poinformuje Klienta o Numerze Rezerwacji.


8. Anulowanie i zmiana Rezerwacji
8.1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do jednostronnego anulowania Rezerwacji i tym samym rozwiązania Umowy, w każdym czasie przed jej wykonaniem, w przypadku wystąpienia wypadku Siły Wyższej.

8.2. Przewoźnik uprawniony jest do jednostronnego anulowania Rezerwacji i tym samym rozwiązania Umowy, również w każdym innymi niż Siła Wyższa przypadku, który uniemożliwia dokonanie bezpiecznego Przewozu.
8.3. Klient uprawniony jest do jednostronnego anulowania Rezerwacji i tym samym rozwiązania Umowy przez złożenie stosownego oświadczenia nie później niż na 24 Godziny Robocze przed planowanym rozpoczęciem Przewozu. Anulowanie Rezerwacji po upływie powyższego terminu aktualizuje po stronie Klienta obowiązek zapłaty całości Opłaty tak jakby skorzystał z usługi Przewozu a po stronie Przewoźnika uprawnienie do zatrzymania uiszczonej Opłaty tak jakby Klient skorzystał z Przewozu.
8.4. Klient może dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Kanału Komunikacji przy pomocy którego zawarł Umowę. Powyższe nie dotyczy Serwisu Internetowego, w przypadku wspomnianego Kanału Komunikacji, celem anulowania Rezerwacji Klient może wysłać wiadomość elektroniczną na adres: rezerwacje@unityline.pl lub skorzystać z TOR.
8.5. W przypadku anulowania Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Agenta, Klient obowiązany jest zdać oryginał wydanego Voucheru potwierdzającego Rezerwację a także zwrócić wystawiony paragon lub Fakturę, W pozostałych przypadkach Klient obowiązany jest zwrócić wystawiony paragon lub Fakturę.
8.6. Zmiana Rezerwacji jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą obu stron Umowy.
8.7. Z zastrzeżeniem pkt. 8.8. poniżej zmiana Rezerwacji może zostać dokonana nie później niż na 24 Godziny Robocze przed planowanym rozpoczęciem Przewozu.
8.8. Możliwość dokonania zmiany Rezerwacji jest uzależniona od dostępności produktów lub usług, których mają dotyczyć zmiany, w terminie, na który ma przypadać Rezerwacja po zmianach.
8.9. Jeżeli zmiana Rezerwacji powoduje zmianę Opłaty zmiana Rezerwacji zostanie dokonana po uprzednim uiszczeniu dopłaty przez Klienta lub zwrotu powstałej w wyniku zmiany nadpłaty przez Przewoźnika.
8.10. W przypadku anulowania Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Agenta, zmiana Rezerwacji wymaga zdania oryginału dotychczas wydanego Voucheru i wydania nowego Voucheru potwierdzającego Rezerwację, a także zwrócenia wystawionego paragonu lub Faktury.
8.11. W przypadku uiszczenia przedpłaty zgodnie z pkt 3.3. powyżej, Klient jest uprawniony do anulowania Rezerwacji z zachowaniem prawa do zwrotu przedpłaty tylko w przypadku anulowania nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego przewozu. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Klienta w terminie późniejszym aniżeli wskazany w zdaniu poprzedzającym, przedpłata nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony jedynie do zmiany
Rezerwacji na inny termin uzgodniony z Przewoźnikiem i zaliczenia przedpłaty na poczet Opłaty tytułem przewozu w zmienionym terminie. Niezależnie od powyższego, pozostałe postanowienia pkt 8. stosuje się odpowiednio, w szczególności pkt 8.3., 8.7., 8.9.


9. Reklamacje
9.1. W przypadku gdy Klient chce wnieść skargę lub reklamację do Przewoźnika, składa ją w terminie dwóch miesięcy od dnia, od zdarzenia objętego reklamacją. Po upływie powyższego terminu Unity Line skargi i reklamacje Klienta nie będą rozpatrywane.
9.2. Reklamacje lub skargi należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: reklamacje@unityline.pl, drogą telekomunikacyjną pod numerem faksu +48 91 359 58 85 lub pisemnie na adres: Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin. Reklamacje lub skargi zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
9.3. Reklamacje lub skargi powinny zawierać Numer Rezerwacji, której dotyczy reklamacja lub skarga, imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, adres do korespondencji osoby lub podmiotu zgłaszającego oraz zarzuty reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
9.4. W ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia prawidłowo zgłoszonej skargi lub reklamacji Przewoźnik powiadamia Klienta, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.


10. Inne postanowienia.
10.1. Faktury wystawiane są przez Przewoźnika na żądanie Klienta kierowane pisemnie na adres: Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: fakturyprom@unityline.pl. W przypadku kiedy Klient zainteresowany jest otrzymaniem faktury, obowiązany jest przekazać Przewoźnikowi oryginał wystawionego paragonu (o ile został on wystawiony zgodnie z obwiązującymi przepisami podatkowymi).
10.2. Aktualny Cennik i Rozkład Rejsów stanowią integralną część Warunków.
10.3. Warunki wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w miejscu publikacji oraz obowiązują do czasu wprowadzenia zmian lub zastąpienia ich nowymi Warunkami. Miejscem publikacji Warunków jest Serwis Internetowy.
10.4. Przewoźnik, zaznacza, iż obowiązują ograniczenia odpowiedzialności, opisane w Ogólnych Warunkach Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu.


Ogólne warunki rezerwacji

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi rezerwacji biletów pasażerskich ważne od 25.05.2018 do dnia wprowadzenia zmian 


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem", jest wydawany przez Unity Line Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce [zwaną dalej „Unity Line”] na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Unity Line z siedzibą w Szczecinie (70-419) przy Placu Rodła 8, adres elektroniczny (strona internetowa) http://www.unityline.pl/,jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, jej dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiada numer NIP 302-00-01-748,.

3. W Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie określone niżej:

a) System On-line - system rezerwacyjny, będący własnością i obsługiwany przez Unity Line, umożliwiający osobie fizycznej, zwanej dalej: „Użytkownikiem", rezerwację biletów na przewóz pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem przez Unity Line, zwanych dalej: „Biletami", na rzecz Użytkownika lub trzeciej osoby fizycznej, zwanej dalej: „Pasażerem";

b) Użytkownik - ma znaczenie określone w lit. a) powyżej; Użytkownik może być jednocześnie Pasażerem.

c) Bilet - ma znaczenie określone w lit. a) powyżej;

d) Pasażer - ma znaczenie określone w lit. a) powyżej;

e) Warunki Przewozu - warunki, na jakich Unity Line świadczy usługę przewozu Pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem;

f) Oferta Specjalna - bezzwrotna (niepodlegająca zwrotowi) i bez możliwości jakichkolwiek zmian oferta przewozu Pasażerów, ich bagażu i pojazdów samochodowych morzem, publikowana w danym czasie pod adresem elektronicznym (na stronie internetowej) http://www.unityline.pl/.

4. Unity Line świadczy drogą elektroniczną usługi rezerwacji Biletów, zwane dalej: „Usługami". Umowy przewozów są zawierane na zasadach określonych w i zgodnie z WarunkamiPrzewozu.

5. Warunki Przewozu są dostępne na życzenie u Unity Line, na Terminalach Promowych w Świnoujściu i Ystad lub pod adresem elektronicznym (na stronie internetowej) http://www.unityline.pl/.

6. Korzystając z Usług, Użytkownik i Pasażer wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. Korzystając z Usług, Użytkownik i Pasażer wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez Unity Line danych osobowych Użytkownika i Pasażera, których podanie jest wymagane Regulaminem lub przepisami prawa. Korzystając z Usług, Użytkownik i Pasażer wyrażają także zgodę na Politykę Prywatności Unity Line, której treść jest dostępna pod adresem elektronicznym (na stronie internetowej) http://www.unityline.pl/. Korzystając z Usług, Użytkownik i Pasażer mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Unity Line i Przewoźnika danych osobowych Użytkownika w celach nie związanych bezpośrednio z Usługami, w szczególności marketingowych i reklamy.

7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line są następujące:

a) przeglądarki Internetowe: Internet Explorer 7.0 lub nowsze wersje, Firefox 3.0 z zainstalowanym oprogramowanie do obsługi Java Script i apletów Java;

b) optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768;

c) możliwość instalacji plików cookies.

8. Unity Line nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie rozwiązań technicznych i urządzeń Użytkownika, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu On-line.

9. Korzystanie z Systemu On-line niezgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem lub przepisami prawa jest niedozwolone. W takim przypadku, Unity Line ma prawo odmówić świadczenia Usług, a Przewoźnik przewozu.

10. Pomyślne zakończenie rezerwacji Biletu (wraz z wniesieniem opłaty) uprawnia Pasażera do otrzymania Biletu na Terminalu Promowym w Świnoujściu albo w Ystad. 11. Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularzy Systemu On-line tylko i wyłącznie danymi poprawnymi i zgodnymi z prawdą.

12. W formularzach Systemu On-line jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów:

a) nazwisko i imiona;

b) płeć;

c) rok urodzenia;

d) narodowość

e) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, w przypadku podróżowania przez Pasażerów z pojazdem.

13. W formularzach Systemu On-line jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Użytkownika:

a) nazwisko i imiona;

b) płeć;

c) rok urodzenia;

d) narodowość

e) aktualny numer telefonu kontaktowego;

f) aktualny adres poczty elektronicznej.

14. Wszystkie dane i informacje dotyczące Pasażerów będą weryfikowane podczas odprawy Pasażerów na Terminalu Promowym w Świnoujściu lub Ystad w dniu rozpoczęcia przewozu. Weryfikacja będzie następować na podstawie dokumentów tożsamości Pasażerów ze zdjęciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności danych i informacji podanych w formularzach Systemu On-line z danymi i informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości, Unity Line ma prawo odmówić przewozu. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.

15. Rezerwacja Biletu w Systemie On-line może być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed planowanym odejściem promu.

16. Opłata za rezerwację, w tym płatność za Bilet, jest dokonywana kartą płatniczą oraz przelewem bankowym za pośrednictwem firmy eCard. Obsługiwane karty płatnicze w Systemie On-line to: VISA, MasterCard, EuroCard. Obsługiwane przelewy bankowe: mTransfer (mBank), mPay, Płacę z Interligo, MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Pekao24 (Bank Peako S.A.), iPKO (Bank PKO BP), Moneybookers, SEZAM (Bank BPH SA), MilleNet (Millennium Bank), , Lukas Bank, Bank Ochrony Środowiska, Toyotabank, AliorBank, CityBank, Bank BPH.

17. Wszelkie zmiany danych dotyczących przewozu (daty wyjazdu/powrotu, dodanie/odjęcie liczby Pasażerów, itp.) w dokonanej i opłaconej rezerwacji możliwe są tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Unity Line nie później niż 24 godziny robocze przed rozpoczęciem przewozu. Rezygnacja z dokonanej i opłaconej rezerwacji jest możliwa na zasadach określonych w i zgodnie z Warunkami Przewozu. 18. W celu otrzymania należnego zwrotu płatności za dokonaną i opłaconą rezerwację w związku ze zmianą lub zwrotem rezerwacji, należy wysłać pisemny wniosek na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl. Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) numer rezerwacji;

c) aktualny numer telefonu kontaktowego i aktualny adres poczty elektronicznej. Należny zwrot dokonywany jest w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku oraz tylko i wyłącznie na rachunek, w związku z którym wydano kartę płatniczą, za pomocą której została opłacona rezerwacja. W przypadku, gdy płatność dokonywana była przelewem na rachunek bankowy, zwrot będzie dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

19. W celu otrzymania faktury VAT za opłaconą rezerwację należy, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty dokonania płatności, wysłać pisemny wniosek na adres elektroniczny faktury prom@unityline.pl lub adres korespondencyjny (pocztowy) Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt Unity Line Limited.

20. Wszelkie reklamacje/skargi dotyczące Systemu On-line należy zgłaszać na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zdarzenia, którego dotyczą. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, aktualny adres poczty elektronicznej, ewentualny numer rezerwacji, której reklamacja/skarga dotyczy wraz z dokładnym opisem i powodem reklamacji/skargi. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania w formie pisemnej i przesyłane na adres podany w zgłoszeniu. DANE OSOBOWE

21. Administratorem danych osobowych Uczestników i Pasażerów (dalej: „Dane”) jest Unity Line Limited Sp z o.o Oddział w Polsce, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin tel. 91/3595695 e-mail unity@unityline.pl (dalej: „Administrator”).

22. Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@unityline.pl

23. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi i przewozu lub związane ze świadczeniem Usługi i przewozu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym także w celu rozpatrzenia reklamacji o której mowa w pkt. 18 i 20 Regulaminu.

24. Na potrzeby świadczenia Usługi i przewozu przetwarzane są dane Pasażerów.

25. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi rezerwacji Biletów i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. Usługi oraz roszczeń wynikających z reklamacji. Dane Pasażerów będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Biletów, a po zakończeniu umowy przez okresy niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe).

26. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie promu, wszystkie przestrzenie publiczne podlegają monitoringowi wizyjnemu na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO. 28. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika i Pasażera.

29. Unity Line Limited udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom znajdującym się w tej samej grupie kapitałowej co Unity Line Limited, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Unity Line Limited w związku z jego obsługą reklamową i marketingową. Dodatkowo Unity Line Limited jest zobowiązana przepisami prawa morskiego i międzynarodowego, do przekazywania danych o pasażerach promów do Administracji Państwa Portu, oraz na pisemne wezwanie do Organów Państwowych.

30. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z realizacji Usługi i przewozu jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której Użytkownik i Pasażer jest stroną. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest także art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

31. Użytkownikom i Pasażerom przysługuje prawo do:

- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

- Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: iod@unityline.pl


Regulamin sprzedaży biletów online​

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską w przypadku wypadków.1 


[Przewoźnik dostarcza pasażerom co najmniej poniższe informacje przed wyjazdem lub w chwili wyjazdu w zakresie, w jakim rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do ich przewozu. Streszczenie to nie ma mocy prawnej.]


Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków zacznie obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.


Rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozu międzynarodowego, w tym przewozu między państwami członkowskimi UE, oraz pewnych rodzajów przewozów krajowych, pod warunkiem że:

- statek pływa pod banderą państwa członkowskiego lub został w nim zarejestrowany, lub
- umowa przewozu została zawarta w państwie członkowskim; lub
- miejsce wyjazdu lub przeznaczenia lub oba te miejsca, zgodnie z umową przewozu, znajdują się w państwie członkowskim.


Określa ono odpowiedzialność przewoźnika w odniesieniu do pasażerów, ich bagażu i pojazdów, jak również sprzętu do poruszania się, w razie wypadku.


Rozporządzenie to nie wpływa na prawo przewoźników do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wypadki zgodnie z Międzynarodową konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienioną protokołem z 1996 r., w jej aktualnej formie.


Wypadki wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują zarówno „incydenty żeglugowe"3, jak i incydenty niezwiązane z żeglugą, do których doszło w trakcie przewozu.


PRAWA PASAŻERÓW


Prawo do odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 250 000 SDR4 w każdym przypadku z wyjątkiem okoliczności pozostających poza kontrolą przewoźnika (tj. działań wojennych, klęsk żywiołowych, działań osób trzecich). Odszkodowanie może wzrosnąć do 400 000 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 400 000 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania. 


Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika do 2 250 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 2250 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.


Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż bagaż kabinowy

Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 12 700 SDR (pojazdy, w tym znajdujący się w nich lub na nich bagaż) lub w wysokości do 3375 SDR (inny bagaż), chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania. 


Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności

Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 3 375 SDR za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, złota, wyrobów ze srebra, biżuterii, ozdób i dzieł sztuki wyłącznie w sytuacji, gdy te kosztowności zostały przekazane przewoźnikowi do depozytu w celu przechowania.


Prawo pasażera o ograniczonej sprawności ruchowej do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu umożliwiającego poruszanie się lub innego szczególnego sprzętu

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości odpowiadającej kwocie koniecznej do zastąpienia tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawy, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.

Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości odpowiadającej kwocie koniecznej do zastąpienia tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawy, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.


Prawo do zaliczki w przypadku incydentu żeglugowego

W przypadku śmierci lub szkody na osobie, pasażer lub inna osoba uprawniona do odszkodowania ma prawo do zaliczki na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych. Płatność oblicza się na podstawie poniesionych szkód, dokonuje się jej w ciągu 15 dni i nie może być ona niższa niż 21 000 EUR w przypadku śmierci.


ELEMENTY PROCEDURY I INNE ZAGADNIENIA


Pisemne powiadomienie

W przypadku uszkodzenia bagażu kabinowego lub innego bagażu pasażer musi bezzwłocznie5 powiadomić o tym pisemnie przewoźnika. Niespełnienie tego wymogu spowoduje utratę przez pasażera prawa do odszkodowania.


Terminy egzekwowania praw pasażerów

Zasadniczo każde powództwo o odszkodowanie przed właściwym sądem musi być wniesione przed upływem 2 lat. Data rozpoczęcia tego okresu może różnić się w zależności od rodzaju szkody. 


Wyjątki dotyczące odpowiedzialności

Odpowiedzialność przewoźnika może zostać ograniczona, jeśli udowodni on, że śmierć pasażera lub szkody na jego osobie albo utrata lub uszkodzenie jego bagażu zostały spowodowana z winy lub zaniedbania pasażera.

Ograniczenia dotyczące różnych kwot odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z działania przewoźnika lub jego pracowników lub agentów lub wykonującego przewóz, z zamiarem wyrządzenia takiej szkody lub ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie mieć miejsce. 


---

1) Streszczenie przygotowane zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.

2) Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie wobec państw EOG zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2011 (Dz.U. L 171 z 30.6.2011, s. 15) po złożeniu stosownych notyfikacji przez zainteresowane państwa EOG.

3) Do celów tego rozporządzenia „zdarzenie morskie” oznacza: rozbicie statku, jego wywrócenie, zderzenie lub jego wejście na mieliznę, wybuch lub pożar na statku albo wadliwość statku. Wszystkie inne incydenty mające miejsce w trakcie przewozu do celów niniejszego streszczenia są „incydentami niezwiązanymi z żeglugą”.

4) Straty lub szkody poniesione w wyniku wypadku są obliczane na podstawie „jednostek rozliczeniowych", które są „specjalnymi prawami ciągnienia" (SDR) dla państw członkowskich będących stronami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (wszystkie państwa członkowskie UE). Informacje i kursy przeliczeniowe dla SDR można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. W dniu 26 listopada 2012 r. 1 SDR = 1,18 EUR.

5) W przypadku widocznych uszkodzeń bagażu kabinowego pisemne zawiadomienie musi być przedłożone przed opuszczeniem statku przez pasażera lub w trakcie tej czynności, a w odniesieniu do każdego innego bagażu – przed jego odbiorem lub w trakcie. W przypadku uszkodzeń bagażu, które nie są widoczne, lub utraty bagażu, pisemne zawiadomienie powinno zostać dostarczone w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub odbioru bagażu albo od dnia, w którym taki odbiór bagażu powinien był nastąpić.Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską w przypadku wypadków

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.1


Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.


Przewidziano w nim minimalny zestaw praw pasażerów podróżujących:

 • z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w państwie członkowskim;
 • z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, obsługiwanych przez przewoźników unijnych z portu znajdującego się w państwie trzecim do portu znajdującego się w państwie członkowskim, oraz
 • rejsem wycieczkowym, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w państwie członkowskim.2

Rozporządzenia tego nie stosuje się jednak do niektórych kategorii usług transportu wodnego.3


Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 nie wyklucza prawa pasażerów do dochodzenia odszkodowania przed sądami krajowymi zgodnie z prawem krajowym w odniesieniu do indywidualnych szkód wynikających z odwołania lub opóźnienia usług transportowych.


Prawo do informacji

Wszyscy pasażerowie podróżujący drogą morską lub drogą wodną śródlądową mają prawo do odpowiednich informacji podczas całej podróży. Prawo to obejmuje prawo do otrzymywania informacji na temat praw pasażerów i danych kontaktowych krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, oraz na temat warunków dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


W razie odwołania lub opóźnienia wypłynięcia, pasażerowie mają prawo do informacji o opóźnieniu lub odwołaniu rejsu przez przewoźnika lub operatora terminalu nie później niż 30 minut po planowym czasie wypłynięcia i o spodziewanym czasie wypłynięcia i dopłynięcia z chwilą, gdy informacja taka stają się dostępna.


Prawo do niedyskryminacyjnych warunków umownych

Każda osoba ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowaną, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na swoją przynależność państwową lub miejsce prowadzenia działalności przez przewoźnika lub sprzedawcę biletów w Unii przy zakupie biletów na usługi wodnego transportu pasażerskiego i rejsy wycieczkowe.


Prawo do opieki i pomocy

W przypadku opóźnienia przekraczającego 90 minut lub odwołania usługi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego, i o ile to możliwe, pasażerom oferuje się bezpłatne przekąski, posiłki lub napoje, w rozsądnej relacji do długości czasu oczekiwania.


W przypadkach, gdy opóźnienie lub odwołanie wypłynięcia związane jest z koniecznością przedłużenia pobytu przez pasażera o jedną lub więcej dodatkowych nocy, przewoźnik zapewnia mu odpowiednie nieodpłatne zakwaterowanie na pokładzie albo na lądzie oraz przewóz w obu kierunkach między terminalem portowym a miejscem zakwaterowania. Jeżeli przewoźnik udowodni, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku, jest on zwolniony z obowiązku zapewnienia zakwaterowania.


Pasażer nie ma prawa do pomocy przewoźnika, jeśli został poinformowany o odwołaniu lub opóźnieniu przed zakupem biletu, lub jeżeli odwołanie lub opóźnienie wynikły z winy pasażera.


Prawo do zmiany trasy podróży i zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania lub opóźnienia wypłynięcia

W przypadku opóźnienia przekraczającego 90 minut w stosunku do planowanego czasu wypłynięcia lub odwołania usługi przewozu pasażerskiego, podróżni mają prawo do wyboru między:

 • zmianą trasy podróży do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów, w najwcześniejszym możliwym terminie i w porównywalnych warunkach, a
 • zwrotem ceny biletu w połączeniu, w odpowiednich przypadkach, z bezpłatną powrotną usługą przewozu do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie przewozu, w najwcześniejszym możliwym terminie.


Prawo do zażądania częściowego zwrotu ceny biletu w przypadku opóźnienia przypłynięcia do miejsca przeznaczenia

Pasażerowie mogą domagać się zwrotu 25% ceny biletu od przewoźnika, jeżeli opóźnienie przypłynięcia do miejsca przeznaczenia przekroczy:

 • godzinę w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin;
 • dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin;
 • trzy godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego dwudziestu czterech godzin; lub
 • sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.


Pasażerowie mogą domagać się zwrotu 50% ceny biletu od przewoźnika, jeżeli opóźnienie przypłynięcia do miejsca przeznaczenia przekroczy:

 • dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin;
 • cztery godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin;
 • sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego dwudziestu czterech godzin; lub
 • dwanaście godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

Przewoźnik jest jednak zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowań na rzecz pasażerów w przypadku opóźnień w przypłynięciu, jeśli udowodni, że opóźnienie zostało spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku lub nadzwyczajnymi okolicznościami utrudniającymi wykonanie usługi przewozu pasażerskiego, których nie można było racjonalnie uniknąć.


Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej: oprócz ogólnych praw pasażerów, osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługują następujące prawa w trakcie podróży transportem wodnym, mające na celu zagwarantowanie im prawa do transportu na równi z innymi pasażerami:


a) prawo do dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji;
Przewoźnicy, biura podróży i operatorzy turystyczni nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania biletu ani przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na jej niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową.


W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej nie może wejść na pokład statku ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na ograniczenia wynikające z konstrukcji statku lub związane z infrastrukturą portu i jego wyposażeniem, przewoźnicy, biura podróży i operatorzy turystyczni muszą podjąć wszelkie racjonalne starania mające na celu zaproponowanie danej osobie akceptowalnego alternatywnego środka transportu. Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, które posiadają rezerwację i uprzedziły przewoźnika o swoich szczególnych potrzebach, ale mimo to nie zostały wpuszczone na pokład, mogą wybierać między zwrotem kosztów biletu a zmianą trasy, przy czym ta druga opcja uzależniona jest od spełnienia wymogów bezpieczeństwa.


Przewoźnicy, biura podróży lub operatorzy turystyczni nie mogą żądać od osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, aby ponosiła ona wyższy koszt z tytułu rezerwacji lub zakupu biletów. Bilety i rezerwacje udostępnia się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na takich samych warunkach jak pozostałym pasażerom.


Przewoźnicy i operatorzy terminali stwarzają osobom niepełnosprawnym, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom im towarzyszącym takie warunki dostępu do transportu, aby nie były one dyskryminacyjne.


b) prawo do szczególnej pomocy

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do bezpłatnej pomocy ze strony przewoźników i operatorów terminali w portach i na pokładzie statków, w tym w trakcie wchodzenia na pokład i schodzenia z niego.


Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą powiadomić przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu w przedsprzedaży o szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług lub o potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego. W przypadku jakiejkolwiek innej pomocy, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą powiadomić przewoźnika lub operatora terminalu z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin oraz muszą stawić się w ustalonym terminie przed opublikowanym czasem wejścia na pokład w wyznaczonym miejscu.


c) prawo do odszkodowań z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się

Jeżeli przewoźnik lub operator terminalu z własnej winy lub wskutek własnego zaniedbania doprowadził do utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się lub innego sprzętu specjalistycznego używanego przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, jest on zobowiązany do zapłaty osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej odszkodowania odpowiadającego wartości odtworzeniowej tego sprzętu lub, jeżeli możliwe jest jego naprawienie, kosztom związanym z naprawą.


Prawo do składania skarg u przewoźników i w krajowych organach odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów

Pasażerowie mogą kierować skargi do przewoźników i operatorów terminali w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wykonana została usługa lub w którym powinna była ona zostać wykonana.


Przewoźnik lub operator terminalu musi posiadać system rozpatrywania skarg. W ramach tego systemu musi on powiadomić pasażera w terminie jednego miesiąca od otrzymania skargi, czy uważa skargę za zasadną, czy ją odrzuca czy też jest ona nadal rozpatrywana. Przewoźnik lub operator terminalu ma obowiązek udzielić pasażerowi ostatecznej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi.


Pasażerowie mogą wnosić skargi dotyczące domniemanych naruszeń rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 do krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów.


Egzekwowanie praw pasażerów przez krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów i w ramach równoważnych mechanizmów

W państwach członkowskich wyznaczone krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów egzekwują prawa i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 w zakresie usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych z portów położonych na terytorium danego państwa członkowskiego oraz usług przewozu pasażerskiego z państw trzecich do tych portów.


W przypadku gdy państwo członkowskie podejmuje decyzję o zwolnieniu pasażerskich usług przewozowych objętych zakresem zamówień publicznych na usługi lub usług zintegrowanych ze stosowania przedmiotowego rozporządzenia, musi ono zapewnić wdrożenie równoważnego mechanizmu egzekwowania praw pasażerów.


---

1) Streszczenie opracowane zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010. Niniejsze streszczenie nie ma wartości prawnej.

2) Pasażerowie statków wycieczkowych nie mają prawa do zmiany trasy podróży i zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub opóźnienia wypłynięcia ani prawa do zwrotu ceny biletu w przypadku opóźnienia przypłynięcia.

3) Nie dotyczy statków uprawnionych do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, statków, których załoga odpowiedzialna za eksploatację statku składa się z nie więcej niż trzech osób, usług przewozu pasażerskiego na odległość mniejszą niż 500 metrów w jedną stronę, rejsów wycieczkowych i rejsów krajoznawczych innych niż rejsy wycieczkowe oraz statków pozbawionych napędu mechanicznego, a także oryginalnych i pojedynczych replik historycznych statków pasażerskich zaprojektowanych przed 1965 r. i zbudowanych głównie z oryginalnych materiałów dopuszczonych do przewozu nie więcej niż 36 pasażerów.

Ponadto państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nie stosowaniu rozporządzenia, pod warunkiem, że prawa pasażerów zostały odpowiednio zagwarantowane w prawie krajowym, wobec statków morskich o tonażu poniżej 300 ton brutto eksploatowanych w transporcie krajowym do dnia 17 grudnia 2014 r. i na czas nieokreślony wobec usług przewozu pasażerskiego w ramach obowiązku użyteczności publicznej, zamówień publicznych na usługi lub usług zintegrowanych.


Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

WARUNKI NIEDYSKRYMINUJĄCEGO DOSTĘPU DO PROMÓW MORSKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ I OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH

ważne od 1/01/2015 do dnia wprowadzenia zmian1. Niniejsze Warunki niedyskryminującego dostępu [zwane dalej „Warunkami dostępu”] stanowią integralną część wydanych przez Przewoźników Ogólnych Warunków Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu [zwanych dalej „Warunkami”], a także Umów zawieranych w okresie obowiązywania Warunków dostępu.
2. Terminy użyte w Warunkach dostępu, które zdefiniowane zostały w Warunkach mają nadane im tam znaczenie.
3. Warunki dostępu ustanawia się w celu realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną sródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U.UE.L.2010.334.1 ze zm.)
4. Warunki dostępu określają zasady udostępniania usług świadczonych przez Przewoźnika osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej [zwanym dalej „Osobami niepełnosprawnymi”].
5. Przewoźnik oferuje Osobom niepełnosprawnym usługi na zasadach określonych w Warunkach, z uwzględnieniem postanowień przepisów poniższych.
6. Przewoźnik nie odmówi Osobie niepełnosprawnej rezerwacji lub przewozu z powodu jej sytuacji zdrowotnej. Przewoźnik zastrzega sobie jednakże prawo do odmowy rezerwacji lub przewozu Osobie niepełnosprawnej wyłącznie w sytuacji, jeżeli konstrukcja promu lub infrastruktura portu i jego wyposażenie uniemożliwiają Osobie niepełnosprawnej wejście na pokład lub zejście na ląd, lub gdy przewóz Osoby niepełnosprawnej nie może być przeprowadzony w sposób bezpieczny.
7. Osoby niepełnosprawne mogą dokonywać rezerwacji osobiście w biurze Przewoźnika, u Agentów lub telefonicznie.
8. Pracownik Przewoźnika przyjmujący rezerwację notuje wszystkie potrzebne informacje dotyczące rodzaju pomocy, której dana osoba wymaga, wypełniając właściwy formularz. Jeżeli uzyskanie stosownych informacji od Osoby niepełnosprawnej nie jest możliwe Przewoźnik podejmie starania w celu uzyskania takich informacji od osoby reprezentującej Osobę niepełnosprawną.
9. Osoba niepełnosprawna lub osoba ją reprezentująca obowiązana jest poinformować Przewoźnika o swojej sytuacji zdrowotnej oraz o szczególnych potrzebach odnośnie świadczenia usługi w sposób i trybie określonym w Warunkach. Osoba niepełnosprawna lub osoba ją reprezentująca w szczególności ma obowiązek udzielić powyższych informacji Przewoźnikowi co najmniej na 48 godzin przed podróżą.
10. Mimo nieudzielenia stosownych informacji w sposób i trybie wskazanym w  przepisach poprzedzających, Przewoźnik dołoży wszelkiej racjonalnie uzasadnionej pomocy Osobie niepełnosprawnej tak, aby mogła ona wejść na pokład, odbyć podróż oraz zejść na ląd.
11. Osoba niepełnosprawna, która przyjeżdża na prom własnym samochodem, obowiązana jest poinformować o tym fakcie pracownika w samochodowej kasie biletowej Przewoźnika, podczas zakupu biletu lub wymiany vouchera  na bilet. Przewoźnik zapewnia Osobie niepełnosprawnej właściwe dla jej potrzeb ustawienie samochodu na pokładzie statku.
12. Jeżeli Osoba niepełnosprawna podróżuje jako osoba piesza, wówczas Przewoźnik zapewnia jej właściwą dla jej potrzeb pomoc w zakresie przemieszczenia się do wejścia, przenoszenia bagażu i sprzętu inwalidzkiego, wejścia na pokład oraz przemieszczenia się do kabiny.
13. W przypadku gdy Osobie niepełnosprawnej towarzyszy pies asystujący, nie pobiera się opłaty za przewóz psa. Pies asystujący kwaterowany jest w kabinie razem z pasażerem.
14. Przewoźnik zapewnia Osobie niepełnosprawnej wszelką niezbędną pomoc w celu umożliwienia jej wejścia na pokład , zejścia na ląd oraz odbycia podróży promem. Szczegółowy zakres pomocy Osobom niepełnosprawnym świadczony przez Przewoźnika uregulowany jest w ogłoszonych przez Przewoźnika Normach Jakości Pomocy dla Osób niepełnosprawnych oraz Osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


Warunki niedyskryminującego dostępu do promów morskich osób niepełnosprawnych

NORMY JAKOŚCI POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ ważne od 1/06/2016 do dnia wprowadzenia zmian 


1. Zakres zastosowania. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Normy Jakości Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności ruchowej [zwane dalej „Normami”] stanowią integralną część Ogólnych Warunków Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu [zwanych dalej „Warunkami”], a także Umów zawieranych w okresie obowiązywania Norm.

1.2. Terminy użyte w Normach, które zdefiniowane zostały w Warunkach otrzymują nadane im tam znaczenie.

1.3. Normy ustanawia się w celu realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną sródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U.UE.L.2010.334.1 ze zm.)

1.4. Normy określają zakres minimalnej pomocy udzielanej przez Przewoźnika osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej [zwanym dalej „Osobami niepełnosprawnymi”] na pokładzie statku Przewoźnika w czasie podróży, w tym podczas wchodzenia na pokład oraz schodzenia na ląd.

1.5. Przewoźnik oferuje Osobom niepełnosprawnym usługi na zasadach określonych w Warunkach, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

1.6. Osoba niepełnosprawna lub osoba dokonująca rezerwacji w jej imieniu informuje Przewoźnika o swojej sytuacji zdrowotnej oraz szczególnych potrzebach odnośnie świadczenia usługi w sposób i trybie określonym w Warunkach. Osoba niepełnosprawna lub osoba dokonująca rezerwacji w jej imieniu w szczególności ma obowiązek udzielić powyższych informacji Przewoźnikowi co najmniej na 48 godzin przed podróżą.

1.7. Przewoźnik nie dopuszcza dyskryminacji Osób niepełnosprawnych na żadnym etapie podróży.

1.8. Przewoźnik nie obciąży Osoby niepełnosprawnej dodatkowymi opłatami za udzieloną jej pomoc.


2. Pomoc w zakresie wchodzenia na pokład i schodzenia na ląd

2.1. Osoba niepełnosprawna w chwili przybycia do terminalu portowego informuje Przewoźnika o swoim przybyciu w kasie biletowej na terenie terminalu portowego.

2.2. Jeżeli Osoba niepełnosprawna podróżuje jako pasażer pieszy, Przewoźnik zapewnia obecność osoby z załogi promu, która udzieli jej wszelkiej niezbędnej pomocy przy przemieszczaniu się do wejścia, przenoszeniu Bagażu i sprzętu inwalidzkiego, wejściu na prom oraz dojściu do kabiny. Osoba z załogi promu udzieli analogicznej pomocy przy zejściu Osoby niepełnosprawnej na ląd.

2.3. Jeżeli Osoba niepełnosprawna przyjeżdża na prom własnym samochodem, informuje o tym fakcie pracownika w samochodowej kasie biletowej podczas zakupu biletu lub wymiany vouchera na bilet.

2.4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Przewoźnik zapewni Osobie niepełnosprawnej ustawienie samochodu na pokładzie statku stosowne dla jej potrzeb, mając na uwadze w szczególności odległość od windy oraz długość odbywanej podróży. Po zatrzymaniu samochodu na pokładzie statku osoba z załogi promu udziela wymaganej i ustalonej z Osobą niepełnosprawną pomocy w zakresie przeniesienia Bagażu, pomocy przy dojściu do windy oraz dojściu do recepcji i kabiny.

2.5. Pomoc załogi promu wskazana w przepisach poprzedzających nie obejmuje podnoszenia i przenoszenia Osoby niepełnosprawnej.

2.6. Podczas wchodzenia na pokład lub schodzenia na ląd Przewoźnik udostępnia Osobom niepełnosprawnym korzystanie ze sprzętu niezbędnego dla ich przemieszczania się, w szczególności korzystania z wind, wózków inwalidzkich lub ruchomych schodów.

2.7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia sprzętu ułatwiającego Osobie niepełnosprawnej poruszanie się, Przewoźnik tymczasowo udostępni jej sprzęt alternatywny.

2.8. Jeżeli przy wejściu na pokład lub zejściu na ląd Osobie niepełnosprawnej pomaga osoba towarzysząca, załoga promu Przewoźnika umożliwi osobie towarzyszącej wejście na pokład oraz udzielenie stosownej pomocy. 

2.9. Informacje niezbędne dla Osoby niepełnosprawnej dotyczące wejścia na pokład oraz zejścia na ląd Przewoźnik udostępnia na stronie internetowej oraz w formie ogłoszenia w kasie na terenie terminalu portowego. Wszelkie niezbędne informacje będą również udzielane ustnie przez załogę promu. 


3. Pomoc na pokładzie statku. 

3.1. Załoga promu w czasie podróży zapewni Osobie niepełnosprawnej wszelką możliwą pomoc w zakresie jej funkcjonowania na statku, w szczególności zapewni jej pomoc przy przemieszczaniu się do kabiny oraz, na życzenie, w obrębie powierzchni pasażerskich (toalety, restauracje, caffeterie, sklepy, kasyna, bary itp.).

3.2. Wszystkie punkty usługowe i handlowe wraz z restauracjami oraz inne usługi oferowane na pokładzie promu są dostępne dla Osób niepełnosprawnych.

3.3. Przewoźnik zapewni Osobie niepełnosprawnej kabinę przystosowaną do jej potrzeb, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępności. Kabiny przeznaczone dla Osób niepełnosprawnych umiejscowione są możliwie najbliżej wind oraz recepcji, jak również wyposażone są w odpowiednią sygnalizację dla osób niepełnosprawnych.

3.4. Jeżeli w czasie podróży Osobie niepełnosprawnej pomaga osoba towarzysząca, Przewoźnik zapewnia ich zakwaterowanie w kabinie wspólnie lub w kabinach położonych wobec siebie możliwe najbliżej.

3.5. Wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu trasy Przewoźnik udostępnia w kasie biletowej na terenie terminalu portowego oraz w recepcji na promie. Wszelkie istotne informacje będą również przekazywane przez załogę promu.

3.6. Na prośbę Osoby niepełnosprawnej, Przewoźnik przechowuje jej Bagaż w przechowalni.

3.7. Przewoźnik dopuszcza przewóz sprzętu medycznego oraz sprzętu umożliwiającego poruszanie się niezbędnego Osobie niepełnosprawnej. Personel Przewoźnika zapewni również Osobie niepełnosprawnej pomoc w zakresie przechowywania i obsługi urządzeń niezbędnych do przemieszczania się, w tym wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

3.8. Jeżeli Osoba niepełnosprawna korzysta z pomocy psa asystującego, pies ten jest kwaterowany razem z Osobą niepełnosprawną bez dodatkowych opłat. Przewoźnik zapewnia na pokładzie promu otwarte miejsca przystosowane do wyprowadzania psów. W razie konieczności, osoba z załogi promu udzieli niezbędnej pomocy w zakresie opieki nad psem.

3.9. W sytuacji awaryjnej lub konieczności ewakuacji, załoga promu w pierwszej kolejności udziela pomocy Osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta dotyczy zarówno wkładania kamizelki ratunkowej, jak i wszystkich etapów ewakuacji.


4. Standardy pomocy Osobom niepełnosprawnym

4.1. Normy regulują minimalny zakres pomocy, który Przewoźnik zobowiązuje się zapewniać Osobom niepełnosprawnym. Przewoźnik podejmuje jednak działania mające na celu ciągłe podnoszenie standardów przedmiotowej pomocy.

4.2. Przewoźnik przeprowadza regularne oceny świadczonej pomocy Osobom niepełnosprawnym w celu monitorowania przestrzegania standardów świadczenia usług oraz w celu ich ciągłego ulepszania. Powyższa ocena dokonywana jest w szczególności poprzez:

1) rejestrację obsługi Osób niepełnosprawnych;

2) rejestrację otrzymywanych skarg na obsługę Osób niepełnosprawnych;

3) stały kontakt z instytucjami zajmującymi się sprawami Osób niepełnosprawnych;

4) ankiety zadowolenia Klienta.

4.3. W celu zapewnienie możliwie najlepszej obsługi i pomocy Osobom niepełnosprawnym, Przewoźnik organizuje okresowe szkolenia dla pracowników w zakresie zaspokajania potrzeb osób o różnych rodzajach niepełnosprawności lub ograniczenia ruchowego, równego traktowania oraz świadomości niepełnosprawności. Powyższym szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z pasażerem podczas dokonywania rezerwacji, procesu sprzedaży biletów oraz wszyscy pracownicy promów.

4.4. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące świadczonych usług, w tym pomocy świadczonej Osobom niepełnosprawnym, kierować należy na adres e-mail Przewoźnika, tj. promy@unityline.pl.

4.5. W związku z Rozporządzeniem nr 1177/2010, organem właściwym do przyjmowania skarg na działalność Przewoźnika jest Urząd Morski w Szczecinie lub Swedish Consumer Agency w Karlstad (zależnie od państwa portu rozpoczęcia podróży).


Normy jakości pomocy dla osób niepełnosprawnych

REGULAMIN NEWSLETTERA


1. Witryna www.unityline.pl umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera wysyłanego przez Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Dobrowolska-Karaczewska, e-mail: iod@unityline.pl

3. Zapis do Newslettera wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu do Pani/Panu informacji przesyłanych w ramach Newsletteru.

4. Po zapisaniu się do Newslettera będzie Pani/Pan otrzymywać informacje na temat naszych najlepszych ofert, nowości, promocji i konkursów, a zatem informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wiadomości Newsletteru będą wysyłane nie częściej niż co dwa tygodnie.

6. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana dodatkowe dane tj. imię, oraz odpowiedź jak często podróżuje Pan/Pani na trasie Polska – Szwecja, wówczas będą do Pani/Pana wysyłane informacje, które będą dostosowane do ww. podanych danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec ww. profilowania na adres e-mail: iod@unityline.pl

7. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newsletteru poprzez kliknięcie stosownego linka „Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij” zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newsletteru.

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419 (dalej: „Administrator”) tel: 91/3595695 e-mail: unity@unityline.pl

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania do Pani/Pana Newslettera, po zapisaniu się do Newslettera, poprzez formularz wskazany w Witrynie.

10. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy dostarczania zamówionego przez Panią/Pana Newslettera.

11. Unity Line Limited nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim innym, niż podmioty znajdujące się w tej samej grupie kapitałowej co Unity Line Limited oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Unity Line Limited w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dostarczania Newsletteru. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie. 

13. Ma Pani/Pan prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania

b) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,

c) przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych,

d) złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

e) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: iod@unityline.pl

14. Podanie Pani/Pana danych osobowych (e-maila) jest konieczne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Pani/Panu Newsletteru (świadczenie dla Pani/Pana usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność wykonania tej usługi wobec Pani/Pana przez Administratora. 


Regulamin newslettera

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Pływaj z Unity Line i odbieraj atrakcyjne nagrody! edycja 2018”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy dokument określany jest poniżej jako „Regulamin”.

1.2 Akcja promocyjna prowadzona na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu (dalej: „Akcja Promocyjna”) ma na celu reklamę działalności i usług Organizatora oraz promocję usług świadczonych przez Organizatora dla Uczestników i jest organizowana pod nazwą fantazyjną: „Pływaj z Unity Line i odbieraj atrakcyjne nagrody! edycja 2018”.

1.3 Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: UNITY LINE LIMITED z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska), adres: 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Republika Cypryjska, zarejestrowana tymczasowo w Rejestrze Spółek (Register of Companies) prowadzonym przez Departament Rejestracji Spółek i Kuratora Masy Upadłościowej w Ministerstwie Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver) Republiki Cypryjskiej, numer tymczasowego certyfikatu: 378086, działająca w Polsce przez swój oddział: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, (dalej: "Organizator").

1.4 Akcja Promocyjna odbywać się będzie w terminie od dnia 01.07.2018 roku do dnia 31.08.2018 roku, jednak trwa nie dłużej niż do wydania przez Organizatora wszystkich przewidzianych przez Organizatora dla Uczestników Akcji Promocyjnej rzeczy ruchomych zdefiniowanych w pkt.3 jako Nagrody.


2. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1 Uczestnikami Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie kierowcy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony stanowiących ładunek przewożony w okresie wskazanym w pkt.1.4 drogą morską jednym z promów w zarządzie Organizatora na podstawie biletów wydawanych w kasach biletowych cargo Organizatora (dalej: „Przewóz”).

2.2 Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być: pracownicy Organizatora lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem lub spełniające jakiekolwiek świadczenia na promach w zarządzie Organizatora, bez względu na stosunek cywilnoprawny z którego wynika świadczenie tych osób.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest pobranie z kasy cargo Organizatora na jednym z terminali promowych: w Świnoujściu lub Ystad (Szwecja) lub Trelleborgu (Szwecja) karnetu przeznaczonego do uzyskiwania przez Uczestnika od przedstawicieli Organizatora potwierdzeń Przewozów (dalej: „Karnet”) i należyte wypełnienie pobranego Karnetu.

2.4 Pobierając Karnet Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.5 Karnety są wyłącznie imienne, nie mogą być zbywane przez Uczestników lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami. Karnet nie opatrzony imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz datą urodzenia Uczestnika jest nieważny.

2.6 Potwierdzeniem Przewozu w ramach Akcji Promocyjnej jest wyłącznie naniesienie przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora na odpowiednie pole Karnetu odcisku pieczątki o wzorze opracowanym przez Organizatora.

2.7 Potwierdzenia Przewozów dokonywane będą wyłącznie jednocześnie z odbiorem biletu na Przewóz, w kasach cargo wskazanych w pkt.2.3 powyżej. W wypadku naruszenia postanowień pkt.2.5 lub w wypadku uszkodzenia Karnetu w stopniu uniemożliwiającym stwierdzenie danych Uczestnika lub autentyczności Karnetu, przedstawiciele Organizatora maja prawo do odmowy potwierdzenia Przewozu.

2.8 W wypadku niezgodności pomiędzy danymi Uczestnika naniesionymi na Karnecie a danymi wynikającymi z treści biletu na Przewóz przedstawiciele Organizatora maja prawo do odmowy potwierdzenia Przewozu.

2.9 W wypadku utraty lub zniszczenia Karnetu nie wydaje się duplikatu utraconego lub zniszczonego Karnetu. W wypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym Organizator nie dokona również powtórnego potwierdzenia Przewozów wykonanych we wcześniejszym okresie.

2.10 Karnet stanowi własność Organizatora.

2.11 W wypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Organizatora przerobienia Karnetu lub sfałszowania potwierdzenia Przewozu, organizator ma prawo według własnego uznania do zatrzymania takiego Karnetu lub Karnetu zawierającego sfałszowane potwierdzenie Przewozu i wykluczenia osoby, której imię i nazwisko znajduje się na takim Karnecie z dalszego udziału w Akcji Promocyjnej.

2.12 Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wyłącznie jednokrotnie i otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w rozumieniu pkt.3 niniejszego Regulaminu.


3. NAGRODY

3.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, w okresie trwania Akcji Promocyjnej, po uzyskaniu na oryginalnym Karnecie odpowiedniej ilości potwierdzeń Przewozów i spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w pkt.3.8 i pozostałych wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu, Organizator przeniesie na Uczestnika własności jednej z rzeczy ruchomych wskazanych w pkt.3.3, wydawanych według kolejności zgłaszania się Uczestnikom spełniającym warunki ustalone w treści niniejszego Regulaminu. W treści niniejszego dokumentu każda z rzeczy ruchomych wskazanych w pkt.3.3 określana jest również jako „Nagroda” a wszystkie rzeczy ruchome wskazane wpkt.3.3 określane są łącznie również jako „Nagrody”.

3.2 Wartość Nagród lub innych świadczeń otrzymanych przez każdego z uczestników Akcji Promocyjnej nie może przekraczać 200,00 złotych.

3.3 Wykaz Nagród oraz kolejność ich wydawania: Kolejność wydawania Nagrody Nagroda Łączna ilość Nagród przewidzianych w Akcji Promocyjnej 1. zestaw narzędzi 50 szt. 2. wiatrówka 50 szt. 3. teczka 50 szt. 4. T-shirt 100 szt.

3.4 Prawo Uczestnika do odebrania Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

3.5 Uczestnik nie ma prawa do żądania wymiany Nagrody do której jest uprawniony na inną Nagrodę lub inną rzecz tego samego rodzaju co Nagroda lub żądania od Organizatora wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody lub jakiegokolwiek innego świadczenia.

3.6 W trakcie trwania Akcji Promocyjnej Organizator ma prawo do zmiany na inne rzeczy stanowiące Nagrody lub zmiany ilości Nagród przeznaczonych dla Uczestników Akcji Promocyjnej.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w każdym z następujących wypadków:

3.7.1 wyczerpania ilości Nagród lub określonego rodzaju Nagród przewidzianych przez Organizatora dla Uczestników Akcji Promocyjnej;

3.7.2 zakończenia okresu trwania Akcji Promocyjnej;

3.7.3 nie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub innych danych o których mowa w pkt.3.8.2 lub pkt.3.8.3 lub cofnięcia albo ograniczenia wcześniej wyrażonej zgody;

3.7.4 stwierdzenia, iż Uczestnik odebrał już wcześniej Nagrodę w ramach Akcji Promocyjnej;

3.7.5 stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;

3.7.6 zgłoszenia się Uczestnika po odbiór Nagrody po dacie 31.08.2018 roku.

3.8 Warunkami wydania Nagrody Uczestnikowi są:

3.8.1 wydanie przedstawicielowi Organizatora przez Uczestnika, którego dane ujawnione są w sposób trwały w treści Karnetu, w miejscu wskazanym w pkt.3.9, przed upływem terminu wskazanego w pkt.3.7.6, oryginalnego w pełni wypełnionego Karnetu spełniającego wszystkie wymogi Regulaminu, opatrzonego odpowiednią ilością potwierdzeń Przewozów dokonanych w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu;

3.8.2 wyrażenie przed wydaniem Nagrody przez Uczestnika, który ubiega się o odbiór Nagrody i którego dane ujawnione są w sposób trwały w treści Karnetu, na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.;

3.8.3 udzielenie przed wydaniem Nagrody przez Uczestnika, który ubiega się o odbiór Nagrody i którego dane ujawnione są w sposób trwały w treści Karnetu, informacji wskazanych przez Organizatora lub wymaganych przez prawo;

3.8.4 spełnienie przed wydaniem Nagrody przez Uczestnika, który ubiega się o odbiór Nagrody i którego dane ujawnione są w sposób trwały w treści Karnetu innych wymogów wynikających z treści niniejszego Regulaminu.

3.9 Wydanie Nagród odbywać się będzie w biurze Organizatora w Świnoujściu przy ul. Fińskiej nr 7 (sekcja cargo) po okazaniu przez Uczestnika dowodu tożsamości oraz potwierdzeniu zgodności danych osobowych Uczestnika z treścią danych ujawnionych w sposób trwały w treści Karnetu.

3.10 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników, w tym również za działania lub zaniechania innych osób którymi Organizator posługuje się przy organizacji Akcji Promocyjnej, a w szczególności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu. Organizator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności z tytułu wad Nagród.


4. ZWOLNIENIE Z PODATKU

Organizator informuje, iż w wypadku odebrania Nagrody Uczestnik powinien zostać zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.


5. DANE OSOBOWE

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Akcji Promocyjnej (w szczególności w celu prawidłowego ustalenia prawa do Nagród i wydania Nagród) i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Akcji Promocyjnej lub okresu reklamacyjnego, o którym mowa w pkt.6.3.

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników gromadzonych w związku z Akcją Promocyjną jest Organizator.

5.3 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.

5.4 Organizator informuje, że podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość odbioru Nagród oraz, że Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.

6.2 Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji Promocyjnej, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator lub Dyrektor Oddziału UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

6.3 Reklamacje Uczestników dotyczące Akcji Promocyjnej lub Nagród będą przyjmowane wyłącznie do dnia 31.08.2018 roku. Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji przez Uczestnika jest sporządzenie jej na piśmie i złożenie osobiście lub doręczenie za pośrednictwem powszechnego operatora pocztowego na adres: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin. Reklamacje w sprawach wskazanych w zdaniu poprzedzającym mogą także zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: karnet@unityline.pl pod warunkiem doręczenia ich w terminie do 7 (siedmiu) dni daty nadania pocztą elektroniczną odpowiedniej wiadomości na adres: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin podpisanego przez Uczestnika wydruku przesłanej wiadomości.

6.4 O zachowaniu terminu opisanego w pkt.6.3 Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.5. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do wskazania danych adresowych wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz podać zwięzły opis przedmiotu reklamacji i zarzutów.

6.6 Prawidłowo złożone reklamacje Uczestników będą rozpatrywanie w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty doręczenia na adres wskazany w pkt.6.3 pisma Uczestnika zawierającego reklamacje lub podpisanego przez Uczestnika wydruku wiadomości poczty elektronicznej zawierającego reklamację.

6.7 Wszelkie spory związane z treścią niniejszego Regulaminu, jego interpretacją, Akcją Promocyjną, Nagrodami, prawami Uczestników lub innymi kwestiami wynikającymi z Akcji Promocyjnej będą rozstrzygane przez Dyrektora Oddziału UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie. Wszelkie decyzje osoby wskazanej w zdaniu poprzedzającym odnoszące się do kwestii wskazanych powyżej lub reklamacji złożonej przez Uczestnika są wiążące i ostateczne.

6.8 Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności w zakresie terminów lub Nagród. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie z chwilą umieszczenia treści zmian lub nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej o adresie: www.unityline.pl.

6.9 Organizator uprawniony jest do odwołania lub wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny. Decyzja Organizatora dotycząca kwestii wskazanych w zdaniu poprzedzającym wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia na stronie internetowej o adresie: www.unityline.pl.

6.10 Jedyną wiążącą Organizatora wersją Regulaminu jest aktualna wersja Regulaminu zamieszczona na stronie internetowej o adresie: www.unityline.pl. 


Regulamin akcji promocyjnej "Pływaj z Unity Line i odbieraj atrakcyjne nagrody! Edycja 2018

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie 


1. Niniejsza polityka ochrony danych kontrahentów (dalej: "Polityka") określa zasady przetwarzania przez Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin (dalej: "Administrator") danych osobowych należących do: a. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. osób fizycznych będących pracownikami kontrahentów Administratora (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie. - zwanych dalej łącznie "Przedstawicielami".


2. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (lub w jego imieniu) zarówno od pracodawcy Przedstawiciela jak i bezpośrednio od Przedstawiciela (dalej: "Dane Osobowe").


3. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.


4. Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora danych osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO. Dane kontaktowe Administratora to Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin tel 91/3595695 e – mail: unity@unityline.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e – mail: iod@unityline.pl.


5. Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych), rok urodzenia, narodowość, płeć.


6. Podstawą przetwarzania danych przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora - możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


7. Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie - w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z kontrahentem).


8. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności kontrahenta i jego Przedstawiciela.


9. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.


10. Każdemu Przedstawicielowi przysługuje prawo do:

- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekomplenych Danych Osobowych

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

- złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

- przenoszenia Danych Osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.


11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na adres iod@unityline.pl


12. Każdy z kontrahentów Administratora jest zobowiązany do poinformowania o treści Polityki zatrudnianych przez niego Przedstawicieli.


13. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 


Polityka prywatności B2B

Zadzwoń i zarezerwuj

Rezerwacja i informacja:

Bilety promowe: +48 91 88 02 909

Cargo: +48 91 32 16 157